Art. 35. - [Delegacja ustawowa] - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1441 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.
Art.  35.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób i tryb kierowania przez właściwe organy do JIP wniosków o:
a)
przekazanie danych PNR,
b)
przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1,
c)
ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR,
d)
aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR,
e)
usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR,
2)
tryb przeprowadzania okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR oraz zakres sporządzanego sprawozdania z wykonanego przeglądu,
3)
sposób przekazywania właściwemu organowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez JIP,
4)
sposób rejestrowania przez JIP wniosków, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając konieczność szczególnej ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach danych PNR, zapewnienia efektywnej współpracy z właściwymi organami oraz konieczność zapewnienia sprawnego postępowania przy przyjmowaniu wniosków i dokumentowania przetwarzania danych PNR, a także rozliczalności wykonanych czynności.