Art. 29. - [Okresowe przeglądy aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR] - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1441 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.
Art.  29.  [Okresowe przeglądy aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR]
1. 
JIP we współpracy z właściwymi organami, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR i sporządza sprawozdanie z wykonanego przeglądu.
2. 
JIP występuje do właściwego organu o podjęcie działań, o których mowa w art. 25-27, w przypadku gdy w wyniku okresowego przeglądu stwierdzi potrzebę ustalenia nowych kryteriów przetwarzania danych PNR, aktualizacji ustalonych kryteriów albo ich usunięcia. Przepis art. 28 ust. 2 stosuje się.