Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1441 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.

USTAWA
z dnia 9 maja 2018 r.
o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 1

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa zasady i warunki przekazywania przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarzania tych danych w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców, a także podmioty właściwe w tych sprawach.
2. 
Ustawa nie narusza postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących współpracy z państwami trzecimi w zakresie wymiany informacji w celu, o którym mowa w ust. 1.

Użyte w ustawie określenia i skróty oznaczają:

1)
dane PNR - dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przewoźników lotniczych w celu dokonania rezerwacji lub realizacji lotu w ramach przewozu lotniczego, podlegające przekazaniu przez przewoźnika lotniczego do JIP;
2)
JIP - Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach;
3)
JIP PCz - JIP państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska;
4)
KSI PNR - Krajowy System Informatyczny PNR, będący systemem teleinformatycznym, w którym JIP przetwarza dane PNR lub wyniki ich przetwarzania;
5)
kryteria przetwarzania danych PNR - zbiór odpowiednio dobranych informacji należących do kategorii danych PNR, umożliwiający identyfikację osób w związku z wykonywaniem sprawdzeń pasażerów lotu PNR;
6)
lot PNR - lot statku powietrznego wykonującego przewóz lotniczy pasażerów, podczas którego następuje przekroczenie granicy państwowej, a start albo lądowanie statku powietrznego następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, które stosuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 132);
8)
państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim;
9)
pozytywny wynik sprawdzenia - efekt zautomatyzowanego przetwarzania danych PNR wskazujący na identyczność lub zbieżność danych PNR z danymi osobowymi zgromadzonymi w bazach danych wykorzystywanych do zapobiegania, wykrywania, zwalczania oraz ścigania sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych lub z kryteriami przetwarzania danych PNR;
10)
przetwarzanie danych PNR - operacje wykonywane na danych PNR, takie jak: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
11)
właściwe organy - organy uprawnione w Rzeczypospolitej Polskiej do występowania o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania oraz do otrzymywania takich danych i wyników ich przetwarzania, do celów określonych w art. 1 ust. 1;
12)
właściwe organy PCz - organy państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, notyfikowane Komisji Europejskiej przez to państwo członkowskie, uprawnione do występowania o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania oraz do otrzymywania takich danych i wyników ich przetwarzania, do celów określonych w art. 1 ust. 1;
13)
zautomatyzowane przetwarzanie danych PNR - sposób przetwarzania danych PNR polegający na samoczynnym porównaniu przez KSI PNR danych PNR z danymi osobowymi zgromadzonymi w bazach danych wykorzystywanych do zapobiegania, wykrywania, zwalczania oraz ścigania sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych lub kryteriami przetwarzania danych PNR, uruchamiany każdorazowo podczas przekazania tych danych przez przewoźników lotniczych do JIP.

Dane PNR przekazane przez przewoźników lotniczych mogą być przetwarzane w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania oraz ścigania sprawców:

1)
przestępstw o charakterze terrorystycznym;
2)
przestępstw lub przestępstw skarbowych:
a)
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw lub przestępstw skarbowych,
b)
handlu ludźmi,
c)
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
d)
nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi,
e)
nielegalnego obrotu bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi,
f)
łapownictwa i płatnej protekcji,
g)
oszustwa, w tym oszustwa przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej,
h)
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
i)
przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym,
j)
przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
k)
udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej lub pobycie,
l)
zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
m)
nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi,
n)
bezprawnego pozbawienia człowieka wolności, uprowadzenia człowieka dla okupu, wzięcia lub przetrzymywania zakładnika,
o)
rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia, wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
p)
nielegalnego handlu dobrami kultury,
q)
podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami,
r)
fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami,
s)
nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami,
t)
nielegalnego obrotu materiałami radioaktywnymi,
u)
zgwałcenia,
v)
należących do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
w)
porwania statku wodnego lub powietrznego,
x)
sabotażu,
y)
obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
z)
szpiegostwa przemysłowego

- których górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 3 lata pozbawienia wolności.

1. 
Przetwarza się następujące kategorie danych PNR:
1)
kod identyfikacyjny danych PNR;
2)
datę dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu na lot PNR;
3)
datę planowanego przelotu;
4)
imię i nazwisko pasażera;
5)
adres, numer telefonu i adres e-mail pasażera;
6)
informacje dotyczące płatności za bilet, obejmujące numer karty płatniczej, informacje o płatności gotówką, informacje znajdujące się na fakturze albo na innym dowodzie płatności za bilet oraz informacje zawarte w poleceniu przelewu: numery rachunków bankowych nadawcy i odbiorcy, imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, kwotę i walutę przelewu, datę i czas wykonania przelewu oraz jego tytuł;
7)
trasę przelotu pasażera;
8)
informacje o programach lojalnościowych;
9)
nazwę, numer telefonu, adres e-mail i adres biura podróży lub agencji turystycznej;
10)
dane o statusie podróży pasażera obejmujące:
a)
potwierdzenia etapów rezerwacji,
b)
stan odprawy biletowo-bagażowej,
c)
informacje o tym, czy pasażer stawił się osobiście do tej odprawy lub nabył bilet w czasie odprawy biletowo-bagażowej bez wcześniejszej rezerwacji;
11)
informacje o:
a)
rozdzieleniu danych PNR, obejmujące informacje o zmianie rezerwacji dokonanej dla więcej niż jednej osoby w zakresie wskazania nowego kierunku lotu dla co najmniej jednej z nich, albo
b)
podzieleniu danych PNR, obejmujące informacje o zmianie rezerwacji dokonanej dla więcej niż jednej osoby w zakresie wskazania nowego kierunku lotu dla wszystkich osób nią objętych;
12)
informacje dotyczące osoby małoletniej podróżującej bez opieki statkiem powietrznym, obejmujące:
a)
imię i nazwisko osoby małoletniej, jej płeć, wiek oraz języki, którymi włada,
b)
imię i nazwisko opiekuna osoby małoletniej w momencie startu tego statku, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią,
c)
imię i nazwisko opiekuna osoby małoletniej w momencie lądowania tego statku, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią,
d)
imię i nazwisko przedstawiciela przewoźnika lotniczego obecnego przy odlocie i przylocie;
13)
numer biletu, datę jego wystawienia i informację, czy został wystawiony w jedną stronę, oraz informację o automatycznie skalkulowanej taryfie służącej do ustalenia ceny biletu;
14)
numer miejsca na pokładzie statku powietrznego i inne informacje dotyczące tego miejsca;
15)
informacje o wspólnej obsłudze połączeń;
16)
informacje dotyczące liczby, rodzaju i wagi bagażu;
17)
liczba oraz imiona i nazwiska innych pasażerów wymienionych w danych PNR dotyczących dokonanej rezerwacji;
18)
informacje dotyczące przelotu pasażera, przekazane przez przewoźnika lotniczego przed podróżą, obejmujące:
a)
rodzaj, numer, kraj wydania i datę ważności dokumentu tożsamości,
b)
obywatelstwo,
c)
imię i nazwisko,
d)
płeć,
e)
datę urodzenia,
f)
nazwę linii lotniczych, numer lotu PNR oraz datę i godzinę startu i lądowania statku powietrznego,
g)
nazwę portu lotniczego, w którym nastąpił start oraz lądowanie

- zwane dalej "danymi API";

19)
zmiany danych PNR zawartych w kategoriach, o których mowa w pkt 1-18.
2. 
Nie przetwarza się danych PNR ujawniających rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną danej osoby.

Obowiązek przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych

1. 
Przewoźnik lotniczy, który organizuje lot PNR, przekazuje do JIP dane PNR dotyczące pasażerów tego lotu, spośród kategorii danych PNR, które gromadzi w trakcie prowadzonej przez siebie działalności w celu dokonania rezerwacji lub realizacji przewozu lotniczego.
2. 
Przekazywanie danych PNR przez przewoźników lotniczych do JIP odbywa się nieodpłatnie.
1. 
Dane PNR są przekazywane przez przewoźników lotniczych do JIP w następujących terminach:
1)
od 48 do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lotu PNR oraz
2)
niezwłocznie po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na pokład statku powietrznego, kiedy nie mogą już go opuścić przed jego startem, a inni pasażerowie nie mogą wejść na pokład.
2. 
Przekazanie danych PNR w terminie określonym w ust. 1:
1)
pkt 1 - polega na jednokrotnym albo wielokrotnym przesłaniu danych PNR do JIP;
2)
pkt 2 - polega na przekazaniu danych PNR albo aktualizacji danych, które zostały przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
W przypadku zmiany danych PNR, przekazanych na podstawie ust. 1 pkt 2, przed startem statku powietrznego, przewoźnik lotniczy przekazuje dane PNR ponownie.
1. 
W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o którym mowa w art. 3, właściwy organ może wystąpić z wnioskiem do JIP o przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1. Właściwy organ może złożyć wniosek ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzić go w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę przewoźnika lotniczego i numer lotu PNR, którego dotyczy wniosek;
2)
podstawę prawną wniosku i jego uzasadnienie wskazujące bezpośrednie i rzeczywiste zagrożenie przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o którym mowa w art. 3, oraz przyczyny przekazania przez przewoźnika lotniczego danych PNR w innych terminach niż określone w art. 6 ust. 1;
3)
określenie terminu lub terminów przekazania danych PNR do JIP;
4)
oznaczenie sprawy, w której dane PNR lub wyniki ich przetwarzania będą wykorzystywane;
5)
numer telefonu osoby prowadzącej sprawę;
6)
nazwę właściwego organu albo imię i nazwisko osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.
3. 
JIP odmawia realizacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy nie zawiera on:
1)
uzasadnienia lub podstawy prawnej przekazania danych PNR w innym terminie;
2)
wymaganych elementów identyfikujących lot PNR.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy, na wniosek JIP, przekazuje dane PNR w terminie lub terminach określonych w tym wniosku.
5. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 4, JIP może zwolnić przewoźnika lotniczego z obowiązku przekazania danych PNR w terminach określonych w art. 6 ust. 1.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
nazwę przewoźnika lotniczego i numer lotu PNR, którego dotyczy wniosek;
2)
podstawę prawną wniosku i jego uzasadnienie;
3)
określenie terminu lub terminów przekazania danych PNR do JIP;
4)
informację, czy przekazanie danych PNR w terminie lub terminach określonych we wniosku zwalnia przewoźnika lotniczego z obowiązku przekazania danych PNR w terminach określonych w art. 6 ust. 1.
1. 
Przewoźnik lotniczy przekazuje dane PNR do JIP za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując protokoły i formaty danych określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3 pkt 1.
2. 
W przypadku gromadzenia przez przewoźnika lotniczego danych API odrębnie od pozostałych danych PNR dla tego samego lotu PNR, dane te są przekazywane zgodnie z formatem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
protokoły i formaty danych wykorzystywane do przekazywania danych PNR do JIP,
2)
format danych, zgodnie z którym przekazywane są dane API, które przewoźnicy lotniczy gromadzą odrębnie od pozostałych danych PNR dla tego samego lotu PNR

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego i efektywnego przekazywania danych PNR oraz optymalizacji kosztów.

4. 
Przewoźnik lotniczy wykonujący nieregularny przewóz lotniczy pasażerów i niedysponujący infrastrukturą, która umożliwiałaby obsługę protokołów i formatów danych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3, przekazuje dane PNR do JIP za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych przed niedozwolonymi formami ich przetwarzania, w szczególności przed ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem do nich, uwzględniający ryzyko wiążące się z przetwarzaniem i charakterem danych podlegających ochronie oraz koszty jego wdrożenia. Przewoźnik lotniczy i Komendant Główny Straży Granicznej uzgadniają w drodze pisemnego porozumienia rodzaje stosowanych środków komunikacji elektronicznej, za pomocą których dane PNR są przekazywane, oraz sposób ich zabezpieczenia.
5. 
W przypadku gdy przekazanie danych PNR w sposób określony w ust. 1-4 jest niemożliwe z powodu awarii technicznej, przewoźnik lotniczy i JIP uzgadniają w drodze porozumienia inny sposób przekazania tych danych, zapewniający sprawny przekaz danych, gwarantujący ochronę danych osobowych przed niedozwolonymi formami ich przetwarzania, w szczególności przed ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem do nich, uwzględniający ryzyko wiążące się z przetwarzaniem i charakterem danych podlegających ochronie oraz biorąc pod uwagę koszty jego wdrożenia. Przewoźnik lotniczy i JIP niezwłocznie potwierdzają pisemnie uzgodnione porozumienie.
6. 
Komendant Główny Straży Granicznej udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacje dotyczące sposobu przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych do JIP.
1. 
Przewoźnik lotniczy, podczas dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletu na przewóz lotniczy informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, każdego pasażera o przetwarzaniu jego danych PNR i przekazywaniu ich do JIP, w celu określonym w art. 1 ust. 1, oraz o przysługującym mu prawie do ochrony jego danych osobowych przekazanych do JIP.
2. 
Informacja o przysługującym pasażerowi prawie do ochrony jego danych osobowych przekazanych do JIP zawiera:
1)
określenie celu, zakresu, sposobu i okresu przetwarzania tych danych przez JIP;
2)
adres, numer telefonu i adres e-mail Komendanta Głównego Straży Granicznej jako administratora danych PNR;
3)
pouczenie o prawie do dostępu do jego danych osobowych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zgromadzone z naruszeniem prawa, a także o prawie do odszkodowania oraz dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, w przypadku naruszenia zasad przetwarzania jego danych osobowych przez JIP;
4)
pouczenie o prawie do kontaktu z Inspektorem do spraw ochrony danych o pasażerach, zwanym dalej "Inspektorem", oraz jego adres, numer telefonu i adres e-mail;
5)
pouczenie o prawie do złożenia wniosku o udzielenie informacji o przysługujących mu prawach lub złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych pasażera w związku z przetwarzaniem danych PNR.
1. 
Przewoźnik lotniczy, w celu zapewnienia skutecznego przekazywania danych PNR, informuje JIP, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego, o:
1)
swojej nazwie, adresie, numerze telefonu oraz adresie e-mail,
2)
wybranym przez siebie spośród określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 protokole i formacie danych, wykorzystywanych do przesyłania danych PNR do JIP,
3)
ustalonych przez siebie rozkładach lub programach lotów PNR,
4)
elementach kategorii gromadzonych przez siebie danych PNR

- w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania lotów PNR.

2. 
W stosunku do przewoźnika lotniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 4, nie stosuje się obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2.
3. 
W przypadku lotów PNR nieuwzględnionych w rozkładach lub programach lotów PNR obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy wykonuje niezwłocznie po wprowadzeniu planowanego lotu PNR do rozkładu lub programu lotów PNR.
4. 
W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, uległy zmianie, przewoźnik lotniczy niezwłocznie przekazuje ich aktualizację do JIP.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego współdziała z Komendantem Głównym Straży Granicznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonywania przez przewoźników lotniczych obowiązku przekazywania danych PNR do JIP, w szczególności przez udostępnianie na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, posiadanych informacji dotyczących nazwy, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przewoźników lotniczych lub zakresu ich działalności.

Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach

1. 
Funkcję JIP pełni komórka organizacyjna Straży Granicznej utworzona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
Do zadań JIP należy przetwarzanie danych PNR, w tym:
1)
gromadzenie i przechowywanie danych PNR przekazanych przez przewoźników lotniczych;
2)
przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania właściwym organom;
3)
wymiana danych PNR lub wyników ich przetwarzania z innymi państwami członkowskimi;
4)
przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do Europolu;
5)
przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwom trzecim;
6)
dokonywanie sprawdzeń danych PNR według kryteriów przetwarzania danych PNR;
7)
dokonywanie analizy danych PNR w celu aktualizacji, usunięcia lub ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR;
8)
opracowywanie informacji statystycznych o danych PNR przekazanych do JIP.
3. 
JIP realizuje zadania w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.
4. 
Ustalając kolejność przetwarzania danych PNR, JIP uwzględnia aktualny stopień zagrożeń, możliwości techniczne i osobowe oraz potrzeby wynikające z bieżących okoliczności przetwarzania danych PNR.
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej tworzy i uruchamia KSI PNR oraz zapewnia:
1)
właściwą eksploatację techniczną, rozwój i utrzymanie KSI PNR;
2)
bezpieczeństwo funkcjonowania KSI PNR;
3)
ochronę danych PNR przetwarzanych w KSI PNR;
4)
aby wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych PNR przy wykorzystaniu KSI PNR odbywały się wyłącznie w bezpiecznych, wyznaczonych do tego miejscach.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych PNR przetwarzanych w KSI PNR.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych PNR, KSI PNR:

1)
zapobiega dostępowi osób nieuprawnionych do KSI PNR;
2)
zapobiega nieuprawnionemu przetwarzaniu danych PNR;
3)
zapewnia rejestrowanie wszystkich przypadków, w których uzyskano dostęp do danych PNR lub wykorzystano je w inny sposób przez KSI PNR.
1. 
Osoby, które wykonują zadania w JIP, mają dostęp do KSI PNR na podstawie upoważnienia wydanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, na czas wykonywania zadań w JIP.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej dopuszcza do wykonywania zadań w JIP i upoważnia do dostępu do KSI PNR osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w KSI PNR.
3. 
Warunkiem przystąpienia do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w KSI PNR jest ukończenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.
4. 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w KSI PNR prowadzi Straż Graniczna na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.
1. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwe organy mogą oddelegować swoich przedstawicieli do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP.
2. 
Wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej zawiera następujące informacje dotyczące przedstawiciela właściwego organu proponowanego do oddelegowania do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP:
1)
zakres wykonywanych zadań oraz kwalifikacje, uprawnienia lub umiejętności wymagane do ich wykonywania;
2)
wymagania w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okresu jego ważności;
3)
proponowany czas pracy albo służby, z uwzględnieniem możliwości wykonywania pracy albo pełnienia służby w systemie zmianowym;
4)
proponowany okres oddelegowania;
5)
planowany dzień rozpoczęcia oddelegowania;
6)
liczbę godzin pracy albo służby na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
3. 
Wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej może określać imię i nazwisko przedstawiciela właściwego organu proponowanego do oddelegowania.
4. 
Komendant Główny Straży Granicznej występuje z wnioskiem do właściwego organu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania zadań w JIP przez przedstawiciela właściwego organu proponowanego do oddelegowania w planowanym terminie.
5. 
Właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, zawiadamia Komendanta Głównego Straży Granicznej o decyzji w sprawie oddelegowania swojego przedstawiciela do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP.
6. 
W przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ i wyznaczenia przez niego swojego przedstawiciela, Komendant Główny Straży Granicznej zawiera z tym organem w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej porozumienie o oddelegowaniu jego przedstawiciela do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP.
7. 
Porozumienie zawiera w szczególności:
1)
datę porozumienia;
2)
okres oddelegowania;
3)
imię i nazwisko oddelegowanego przedstawiciela;
4)
stopień oddelegowanego przedstawiciela, w przypadku gdy jest on funkcjonariuszem albo żołnierzem;
5)
numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu przedstawicielowi, datę jego wydania i wystawcę takiego poświadczenia oraz okres ważności i oznaczenie klauzuli upoważniających do przetwarzania informacji niejawnych;
6)
zakres zadań i obowiązków oddelegowanego przedstawiciela oraz sposób organizacji wykonywania tych zadań i obowiązków;
7)
rozkład czasu pracy albo służby oddelegowanego przedstawiciela.
8. 
W przypadku konieczności zmiany warunków oddelegowania przedstawiciela właściwego organu Komendant Główny Straży Granicznej oraz właściwy organ dokonują w formie pisemnej zmiany zawartego porozumienia.
9. 
Komendant Główny Straży Granicznej, zgodnie z porozumieniem o oddelegowaniu przedstawiciela właściwego organu do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP, wyznacza temu przedstawicielowi w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej:
1)
zadania, które będzie wykonywał w JIP;
2)
osobę odpowiedzialną za organizację wykonywanych przez niego zadań i rozliczanie go z nich;
3)
rozkład jego czasu pracy albo służby.
10. 
Właściwy organ odwołuje swojego przedstawiciela oddelegowanego do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP przed upływem terminu oddelegowania, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej albo z własnej inicjatywy, po uprzednim zawiadomieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej o planowanym terminie odwołania tego przedstawiciela.
11. 
W okresie oddelegowania właściwy organ wypłaca przedstawicielowi oddelegowanemu do Straży Granicznej do wykonywania zadań w JIP uposażenie albo wynagrodzenie i inne świadczenia oraz należności pieniężne.
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z działalności JIP w poprzednim roku kalendarzowym, które zawiera w szczególności dane statystyczne dotyczące łącznej liczby pasażerów, których dane PNR zostały zebrane przez JIP i wymienione z JIP PCz, oraz liczbę pasażerów wytypowanych do dalszego sprawdzenia.
2. 
Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie zawierają danych osobowych pasażerów.
3. 
Sprawozdanie z działalności JIP minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła corocznie Komisji Europejskiej.

Zasady przetwarzania danych PNR

1. 
Dane PNR przekazane przez przewoźników lotniczych podlegają weryfikacji przez JIP pod względem:
1)
ich zgodności z kategoriami danych PNR określonymi w art. 4 ust. 1;
2)
ich kompletności z elementami kategorii danych PNR, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, gromadzonych przez danego przewoźnika lotniczego;
3)
zastosowania przez przewoźnika lotniczego:
a)
wybranego formatu przekazanych danych PNR, zgodnego z formatem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1,
b)
formatu zgodnego z formatem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2, w przypadku przekazywania danych API odrębnie od pozostałych danych PNR dla tego samego lotu PNR,
c)
środków komunikacji elektronicznej i sposobów zabezpieczenia danych, uzgodnionych z Komendantem Głównym Straży Granicznej w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 4,
d)
sposobu przekazania danych PNR, uzgodnionego z JIP w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5;
4)
dotrzymania terminów przekazywania danych PNR.
2. 
JIP, w sposób zautomatyzowany, trwale usuwa dane przekazane przez przewoźników lotniczych, nienależące do kategorii danych PNR, o których mowa w art. 4 ust. 1, niezwłocznie po ich otrzymaniu, przy wykorzystaniu KSI PNR lub przez osobę wykonującą zadania w JIP.
3. 
W przypadku otrzymania przez JIP danych, o których mowa w art. 4 ust. 2, JIP niezwłocznie, w sposób zautomatyzowany, trwale je usuwa, przy wykorzystaniu KSI PNR lub przez osobę wykonującą zadania w JIP.
4. 
W przypadku gdy w wyniku weryfikacji zostaną stwierdzone naruszenia w zakresie niedopełnienia przez przewoźników lotniczych obowiązku przekazywania danych PNR, JIP zawiadamia o nich Komendanta Głównego Straży Granicznej.
1. 
JIP, przetwarzając dane PNR, dokonuje w sposób zautomatyzowany sprawdzeń pasażerów lotów PNR w celu identyfikacji osób, które wymagają podjęcia dalszych działań przez właściwe organy.
2. 
Dokonując sprawdzeń, o których mowa w ust. 1, JIP porównuje dane PNR:
1)
z danymi zgromadzonymi w bazach danych wykorzystywanych do zapobiegania, wykrywania, zwalczania oraz ścigania sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 3, w tym z bazami danych o osobach lub przedmiotach poszukiwanych lub objętych wpisem, oraz innymi bazami danych mogącymi mieć znaczenie dla zapobiegania i wykrywania przestępczości lub
2)
z kryteriami przetwarzania danych PNR.
3. 
JIP posiada uprawnienia Straży Granicznej do dostępu do baz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
1. 
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzenia w trybie określonym w art. 19 ust. 2, podlega on indywidualnej ocenie, w sposób niezautomatyzowany, w celu ustalenia, czy dane PNR lub wyniki ich przetwarzania podlegają niezwłocznemu przekazaniu przez JIP właściwemu organowi.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, JIP przekazuje dane PNR lub wyniki ich przetwarzania z urzędu.
1. 
Właściwy organ w celu uzyskania danych PNR lub wyników ich przetwarzania występuje do JIP z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, zwanym dalej "wnioskiem o przekazanie danych PNR".
2. 
Wniosek o przekazanie danych PNR może dotyczyć określonych elementów kategorii danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
3. 
Wniosek o przekazanie danych PNR, składany przez właściwy organ w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, zawiera:
1)
oznaczenie sprawy, w której dane PNR lub wyniki ich przetwarzania będą wykorzystywane;
2)
podstawę prawną wniosku;
3)
określenie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o których mowa w art. 3, uzasadniającego przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania;
4)
dane osoby lub osób, których dotyczy wniosek - imię i nazwisko, datę urodzenia lub inne dane pozwalające na jednoznaczne wyszukanie danych PNR;
5)
określenie okresu, którego dotyczą dane PNR;
6)
uzasadnienie wskazujące, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
7)
numer telefonu osoby prowadzącej sprawę;
8)
nazwę właściwego organu albo imię i nazwisko osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.
4. 
Wniosek o przekazanie danych PNR może również zawierać:
1)
zgodę, o której mowa w art. 33 ust. 2;
2)
inne dane, które w ocenie właściwego organu są istotne dla prawidłowej realizacji wniosku.
5. 
JIP dokonuje weryfikacji wniosku o przekazanie danych PNR pod względem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3.
6. 
Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, uzyskane przez JIP w wyniku realizacji wniosku o przekazanie danych PNR, podlegają indywidualnej ocenie dokonywanej przez JIP w sposób niezautomatyzowany w celu ustalenia, czy są one identyczne lub zbieżne z zakresem wniosku o przekazanie danych PNR.
7. 
W przypadku stwierdzenia identyczności lub zbieżności uzyskanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania z zakresem wniosku o przekazanie danych PNR, JIP przekazuje je właściwemu organowi.
1. 
W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o których mowa w art. 3, właściwy organ może wystąpić do JIP z ustnym wnioskiem o przekazanie danych PNR, który następnie niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
W przypadku gdy wniosek o przekazanie danych PNR jest kierowany ustnie, przepisy art. 21 ust. 3 pkt 3-6 i 8 stosuje się.
3. 
JIP przekazuje dane PNR po otrzymaniu potwierdzenia wniosku w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania, w przypadku gdy:

1)
wniosek o przekazanie danych PNR nie został złożony przez właściwy organ albo osobę upoważnioną przez niego do jego złożenia;
2)
wniosek o przekazanie danych PNR nie zawiera uzasadnienia wskazującego, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
3)
wniosek o przekazanie danych PNR nie zawiera podstawy prawnej przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania;
4)
wniosek o przekazanie danych PNR nie zawiera wymaganych danych lub może spowodować nadmierne przetwarzanie danych PNR;
5)
przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby nastąpić w celu innym niż określony w art. 1 ust. 1;
6)
wniosek o przekazanie danych PNR dotyczy danych PNR, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą;
7)
nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 33 ust. 2.
1. 
JIP, na wniosek właściwego organu, ustala kryteria przetwarzania danych PNR, aktualizuje ustalone kryteria lub usuwa je.
2. 
Kryteria przetwarzania danych PNR są:
1)
ukierunkowane na zapobieganie, wykrywanie, zwalczanie oraz ściganie sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 3, przez zestawienie odpowiednich danych PNR;
2)
proporcjonalne do potrzeb gromadzenia danych PNR w ramach prowadzonego postępowania karnego lub wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych i uwzględniające zgodność zakresu podjętych czynności z zakresem potencjalnych wyników przetwarzania danych PNR;
3)
szczegółowe, w stopniu zapewniającym skuteczną identyfikację osób oraz ograniczającym liczbę potencjalnych wyników przetwarzania danych PNR.
3. 
Kryteria przetwarzania danych PNR nie opierają się na rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, stanie zdrowia, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej osoby.
1. 
Właściwy organ, w celu ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR, występuje do JIP w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, z wnioskiem o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR.
2. 
Wniosek o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR zawiera:
1)
oznaczenie sprawy, w której dane PNR lub wyniki ich przetwarzania będą wykorzystywane;
2)
podstawę prawną wniosku;
3)
określenie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o których mowa w art. 3, uzasadniającego przetwarzanie danych PNR;
4)
uzasadnienie wskazujące, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
5)
elementy kategorii danych niezbędnych do sformułowania kryteriów przetwarzania danych PNR;
6)
określenie okresu przekazywania danych PNR wytypowanych w oparciu o ustalone kryteria ich przetwarzania;
7)
numer telefonu osoby prowadzącej sprawę;
8)
nazwę właściwego organu albo imię i nazwisko osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.
3. 
Wniosek o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR może również zawierać inne dane, które w ocenie właściwego organu są istotne dla jego prawidłowej realizacji.
4. 
W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o których mowa w art. 3, właściwy organ może wystąpić do JIP z ustnym wnioskiem o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR, który następnie niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej. JIP może wstrzymać stosowanie ustalonych w powyższy sposób kryteriów, jeżeli wniosek w formie ustnej nie został potwierdzony w ciągu 3 godzin w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, przez właściwy organ.
5. 
W przypadku gdy wniosek o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR jest kierowany ustnie, przepisy ust. 2 pkt 2-6 i 8 stosuje się.
1. 
Właściwy organ, w celu aktualizacji kryteriów przetwarzania danych PNR, występuje do JIP, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, z wnioskiem o aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR.
2. 
Wniosek o aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR zawiera:
1)
numer wniosku, który stanowił podstawę do ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR, o aktualizacje których wnosi właściwy organ;
2)
oznaczenie sprawy, w której dane PNR lub wyniki ich przetwarzania będą wykorzystywane;
3)
podstawę prawną wniosku;
4)
określenie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego uzasadniającego przetwarzanie danych PNR;
5)
uzasadnienie wskazujące, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
6)
elementy kategorii danych niezbędne do aktualizacji kryteriów przetwarzania danych PNR;
7)
określenie okresu przekazywania danych PNR w oparciu o kryteria przetwarzania danych PNR;
8)
numer telefonu osoby prowadzącej sprawę;
9)
nazwę właściwego organu albo imię i nazwisko osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.
3. 
Wniosek o aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR może również zawierać inne dane, które w ocenie właściwego organu są istotne dla jego prawidłowej realizacji.
1. 
Właściwy organ, w celu usunięcia kryteriów przetwarzania danych PNR, występuje do JIP, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, z wnioskiem o usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR.
2. 
Wniosek o usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR zawiera:
1)
numer wniosku, który stanowił podstawę do ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR, o usunięcie których wnosi właściwy organ;
2)
oznaczenie sprawy, w której dane PNR lub wyniki ich przetwarzania były wykorzystywane;
3)
podstawę prawną wniosku;
4)
nazwę właściwego organu albo imię i nazwisko osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.
1. 
W przypadku gdy JIP, dokonując analizy danych PNR, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 7, stwierdzi potrzebę ustalenia nowych kryteriów przetwarzania danych PNR, aktualizacji ustalonych kryteriów albo ich usunięcia, składa do właściwego organu, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, wniosek o podjęcie działań, o których mowa w art. 25-27.
2. 
JIP usuwa kryteria przetwarzania danych PNR, jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ nie uzgodni z JIP potrzeby aktualizacji, usunięcia albo dalszego stosowania ustalonych kryteriów przetwarzania danych PNR.
1. 
JIP we współpracy z właściwymi organami, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR i sporządza sprawozdanie z wykonanego przeglądu.
2. 
JIP występuje do właściwego organu o podjęcie działań, o których mowa w art. 25-27, w przypadku gdy w wyniku okresowego przeglądu stwierdzi potrzebę ustalenia nowych kryteriów przetwarzania danych PNR, aktualizacji ustalonych kryteriów albo ich usunięcia. Przepis art. 28 ust. 2 stosuje się.

JIP odmawia ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR albo ich aktualizacji, w przypadku gdy:

1)
wniosek o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR albo wniosek o aktualizację tych kryteriów:
a)
nie został złożony przez właściwy organ albo osobę upoważnioną przez niego do jego złożenia,
b)
nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa, odpowiednio, w art. 25 ust. 2 pkt 2-6 lub 8 albo art. 26 ust. 2 pkt 1, 3-7 lub 9;
2)
wnioskowane kryteria przetwarzania danych PNR nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 lub 3.
1. 
Dane PNR oraz wyniki ich przetwarzania, przekazane przez JIP, mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy wyłącznie w celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
2. 
Właściwy organ może przetwarzać dane osobowe zawarte w otrzymanych od JIP danych PNR lub wynikach ich przetwarzania bez zgody i wiedzy osoby, której te dane dotyczą.
3. 
Jeżeli właściwy organ, przetwarzając dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, uzyskał informacje uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, ściganego z urzędu, innego niż określone w art. 3, może wykorzystać te informacje do wykrywania i ścigania tych przestępstw.
4. 
Właściwy organ lub osoba przez niego upoważniona mogą upoważnić żołnierzy, funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych temu organowi do przetwarzania danych PNR lub wyników ich przetwarzania.
5. 
Warunkiem uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, jest ukończenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.
1. 
Dane PNR są przechowywane przez JIP przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia, a po upływie tego okresu podlegają niezwłocznie trwałemu usunięciu w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu KSI PNR.
2. 
W przypadku gdy w wyniku indywidualnej oceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, ustalono, że pozytywny wynik sprawdzenia:
1)
podlega przekazaniu przez JIP właściwemu organowi - jest on przechowywany wyłącznie przez okres niezbędny do jego przekazania, a następnie jest on niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR;
2)
nie podlega przekazaniu przez JIP właściwemu organowi - jest on niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR w sposób zautomatyzowany.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, pozytywny wynik sprawdzenia może być przechowywany przez JIP w celu zapobiegania wynikom fałszywie pozytywnym, dopóki dane PNR nie zostaną usunięte zgodnie z ust. 1.
4. 
W przypadku niewykorzystania otrzymanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez właściwy organ w celu określonym w art. 1 ust. 1 lub art. 31 ust. 3, podlegają one usunięciu przez ten organ na zasadach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, przez właściwe organy.
1. 
Dane PNR mogące służyć do bezpośredniej identyfikacji pasażera, po upływie 6 miesięcy od dnia ich zgromadzenia w KSI PNR, są poddawane depersonalizacji przez uczynienie niewidocznymi dla osób przetwarzających dane PNR w KSI PNR następujących kategorii danych PNR:
1)
imienia i nazwiska lub imion i nazwisk pasażera, a także liczby oraz imion i nazwisk innych pasażerów wymienionych w danych PNR dotyczących dokonanej rezerwacji;
2)
adresu, numer telefonu i adresu e-mail pasażera;
3)
informacji dotyczących płatności obejmujących numer karty płatniczej, informacji o płatności gotówką, informacji znajdujących się na fakturze albo na innym dowodzie płatności za bilet oraz informacji zawartych w poleceniu przelewu: numerów rachunków bankowych nadawcy i odbiorcy, imion i nazwisk lub nazwy nadawcy i odbiorcy, kwoty i waluty przelewu, daty i czasu wykonania przelewu oraz jego tytułu;
4)
informacji o programach lojalnościowych;
5)
informacji dotyczących osoby małoletniej podróżującej bez opieki statkiem powietrznym, obejmujących:
a)
imię i nazwisko (imiona i nazwiska), płeć, wiek, języki, którymi włada osoba małoletnia,
b)
imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna osoby małoletniej w momencie startu tego statku, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią,
c)
imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna osoby małoletniej w momencie lądowania tego statku, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią,
d)
imię i nazwisko (imiona i nazwiska) przedstawiciela przewoźnika lotniczego obecnego przy odlocie i przylocie;
6)
danych API.
2. 
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, ujawnienie zdepersonalizowanych danych PNR przez JIP jest dopuszczalne wyłącznie, gdy uzyskano zgodę:
1)
w przypadku postępowania przed sądem - sądu prowadzącego postępowanie;
2)
w przypadku postępowania przygotowawczego - prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie;
3)
w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych - prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu wykonującego te czynności.
3. 
Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wydawana, w przypadku gdy przetwarzanie zdepersonalizowanych danych PNR jest niezbędne do realizacji celu określonego w art. 1 ust. 1.
4. 
Właściwy organ, osoba przez niego upoważniona lub inna osoba upoważniona w trybie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, składa wniosek o wyrażenie zgody na ujawnienie zdepersonalizowanych danych PNR. Do wniosku dołącza się wniosek o przekazanie danych PNR.
5. 
Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na wniosku o przekazanie danych PNR.
1. 
JIP prowadzi dokumentację dotyczącą przetwarzania danych PNR lub wyników ich przetwarzania zawierającą:
1)
imiona i nazwiska osób wykonujących zadania w JIP, przetwarzających dane PNR;
2)
wnioski złożone przez właściwe organy, JIP PCz, właściwe organy PCz i Europol oraz informacje o przekazaniu danych PNR lub wyników ich przetwarzania lub odmowie ich przekazania;
3)
wnioski o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania złożone przez państwo trzecie, informacje o przekazaniu danych PNR lub wyników ich przetwarzania lub odmowie ich przekazania;
4)
wnioski o ustalenie, aktualizację oraz usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR.
2. 
Wnioski:
1)
o których mowa w ust. 1,
2)
właściwego organu do JIP o:
a)
przekazanie danych PNR,
b)
przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1,
c)
ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR,
d)
aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR,
e)
usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR

- podlegają rejestracji w KSI PNR.

3. 
JIP prowadzi dokumentację w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu KSI PNR, w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych przed ich przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, a także wszelkimi innymi niedozwolonymi formami przetwarzania oraz zapewniający rozliczalność czynności wykonanych podczas przetwarzania danych PNR.
4. 
JIP, przy wykorzystaniu KSI PNR, prowadzi ewidencje dotyczące gromadzenia, przeglądania, przekazywania, ujawniania i usuwania danych PNR lub wyników ich przetwarzania.
5. 
Ewidencja dotycząca gromadzenia danych PNR zawiera datę i godzinę każdej operacji oraz dane przewoźnika lotniczego, który przekazał takie dane.
6. 
Ewidencja dotycząca przeglądania, przekazywania i ujawniania danych PNR lub wyników ich przetwarzania zawiera określenie celu, datę i godzinę każdej operacji oraz imię i nazwisko osoby, która przeglądała, przekazała lub ujawniła dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, a także - w przypadku odbiorcy danych PNR lub wyników ich przetwarzania - imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu.
7. 
Ewidencja dotycząca usuwania danych PNR zawiera przyczynę ich usunięcia, datę i godzinę każdej operacji oraz imię i nazwisko osoby, która usunęła dane PNR.
8. 
Ewidencje, o których mowa w ust. 4, są wykorzystywane w celu weryfikacji i monitorowania działalności JIP, a także stwierdzenia integralności oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych PNR.
9. 
Dane zgromadzone w ewidencjach, o których mowa w ust. 4, są przechowywane przez 5 lat od dnia ich wpisu do ewidencji, a następnie podlegają niezwłocznemu usunięciu, w sposób trwały, przez JIP, przy wykorzystaniu KSI PNR.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób i tryb kierowania przez właściwe organy do JIP wniosków o:
a)
przekazanie danych PNR,
b)
przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1,
c)
ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR,
d)
aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR,
e)
usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR,
2)
tryb przeprowadzania okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR oraz zakres sporządzanego sprawozdania z wykonanego przeglądu,
3)
sposób przekazywania właściwemu organowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez JIP,
4)
sposób rejestrowania przez JIP wniosków, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając konieczność szczególnej ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach danych PNR, zapewnienia efektywnej współpracy z właściwymi organami oraz konieczność zapewnienia sprawnego postępowania przy przyjmowaniu wniosków i dokumentowania przetwarzania danych PNR, a także rozliczalności wykonanych czynności.

Właściwe organy

Właściwymi organami są:

1)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
2)
Komendant Główny Policji;
3)
Komendant Główny Straży Granicznej;
4)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
4a)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
5)
Prokurator Krajowy;
6)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7)
Szef Agencji Wywiadu;
8)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
9)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
10)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
11)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
1. 
Właściwy organ, o którym mowa w art. 36 pkt 1, 2 i 4-11, wyznacza punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR, o czym zawiadamia pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
W zakresie współpracy z JIP punkt kontaktowy:
1)
przekazuje do JIP wnioski o:
a)
przekazanie danych PNR,
b)
ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR;
2)
przekazuje właściwemu organowi, osobie przez niego upoważnionej lub innej osobie upoważnionej w trybie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, otrzymane od JIP dane PNR lub wyniki ich przetwarzania;
3)
sprawdza, czy wnioski spełniają wymogi formalne.
3. 
Właściwy organ występuje z wnioskiem do JIP za pośrednictwem punktu kontaktowego.
4. 
Właściwy organ niezwłocznie zawiadamia, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Komendanta Głównego Straży Granicznej o każdej zmianie adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail punktu kontaktowego lub właściwości w zakresie zapobiegania, wykrywania, zwalczania lub ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 3.
1. 
Właściwy organ, o którym mowa w art. 36 pkt 1, 2 i 4-11, może upoważnić podległych żołnierzy, funkcjonariuszy lub pracowników realizujących zadania w punkcie kontaktowym do wykonywania jego uprawnień w zakresie występowania do JIP z wnioskiem o przekazanie danych PNR lub o ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR lub do otrzymywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania, o czym informuje, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić podległych funkcjonariuszy lub pracowników do wykonywania jego uprawnień w zakresie występowania do JIP z wnioskiem o przekazanie danych PNR lub o ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR lub do otrzymywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania.
3. 
Warunkiem wydania upoważnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ukończenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany danych PNR

Wymiana danych PNR z państwami członkowskimi

JIP przekazuje do właściwej JIP PCz dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, które uzyskała:

1)
w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19;
2)
na uzasadniony wniosek JIP PCz.
1. 
Przed przekazaniem do właściwej JIP PCz danych PNR lub wyników ich przetwarzania uzyskanych w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19, pozytywny wynik sprawdzenia podlega indywidualnej ocenie, o której mowa w art. 20 ust. 1, w celu zidentyfikowania osób, wobec których konieczne jest podjęcie dalszych działań przez JIP PCz lub właściwe organy PCz.
2. 
W przypadku zidentyfikowania osób, wobec których jest konieczne podjęcie dalszych działań przez JIP PCz lub właściwe organy PCz, dane PNR lub wyniki ich przetwarzania podlegają niezwłocznemu przekazaniu przez JIP właściwej JIP PCz.
3. 
W przypadku gdy w wyniku indywidualnej oceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, ustalono, że pozytywny wynik sprawdzenia:
1)
podlega przekazaniu przez JIP właściwej JIP PCz - jest on przechowywany wyłącznie przez okres niezbędny do przekazania, a następnie jest niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR;
2)
nie podlega przekazaniu przez JIP właściwej JIP PCz - jest on niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR, w sposób zautomatyzowany.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, pozytywny wynik sprawdzenia może być przechowywany przez JIP w celu zapobiegania wynikom fałszywie pozytywnym, dopóki dane PNR nie zostaną usunięte zgodnie z art. 32 ust. 1.
1. 
JIP weryfikuje podstawę prawną i cel wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz.
2. 
Realizacja wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz następuje po dokonaniu przez JIP indywidualnej oceny, w sposób niezautomatyzowany, w celu ustalenia, czy dane PNR lub wyniki ich przetwarzania są identyczne lub zbieżne z zakresem wniosku.
3. 
W przypadku stwierdzenia identyczności lub zbieżności uzyskanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania z zakresem wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz, JIP niezwłocznie przekazuje je JIP PCz.
4. 
Realizacja wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz, w zakresie przekazania wyników przetwarzania danych PNR, uzyskanych w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19, następuje, jeżeli uprzednio dokonano tych sprawdzeń, o ile wyniki te nie zostały usunięte.
5. 
Wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz może dotyczyć określonych elementów kategorii danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
1. 
W przypadku gdy dane PNR będące przedmiotem wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz zostały poddane depersonalizacji zgodnie z art. 33 ust. 1, JIP przekazuje te dane, jeżeli uzyskała na to zgodę prokuratora okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę JIP.
2. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana, w przypadku gdy przetwarzanie zdepersonalizowanych danych PNR jest niezbędne do realizacji celu określonego w art. 1 ust. 1.
3. 
JIP, występując do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza do tego wystąpienia, w szczególności, wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do właściwej JIP PCz i informację o zdepersonalizowaniu wnioskowanych danych PNR.
4. 
Prokurator okręgowy wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, albo odmawia jej wydania niezwłocznie, odnotowując ten fakt na wniosku JIP.
5. 
Odmowę wydania zgody, o której mowa w ust. 1, prokurator okręgowy uzasadnia pisemnie.
1. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki, na uzasadniony wniosek właściwych organów PCz, JIP przekazuje dane PNR lub wyniki ich przetwarzania bezpośrednio do tych organów, zawiadamiając o tym jednocześnie właściwą JIP PCz.
2. 
Do przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy art. 41 i art. 42.
1. 
JIP, na uzasadniony wniosek JIP PCz, w przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o których mowa w art. 3, może zwrócić się do przewoźnika lotniczego o przekazanie danych PNR w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1. Przepisy art. 7 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
2. 
JIP, po otrzymaniu danych PNR od przewoźnika lotniczego, przekazuje je niezwłocznie JIP PCz.

JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania do JIP PCz lub właściwego organu PCz, w przypadku gdy:

1)
wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania nie został złożony przez JIP PCz lub właściwy organ PCz;
2)
nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 43 lub art. 44;
3)
wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania nie zawiera uzasadnienia wskazującego, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
4)
przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby nastąpić w celu innym niż określony w art. 1 ust. 1;
5)
nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 42 ust. 1.
1. 
Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, zgromadzone przez JIP PCz, są uzyskiwane na wniosek właściwego organu, za pośrednictwem JIP. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 oraz uzupełnia się go o wskazanie państwa członkowskiego, które zgromadziło dane PNR. Wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania może dotyczyć określonych elementów kategorii danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
2. 
W przypadku bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o których mowa w art. 3, właściwy organ może wystąpić z wnioskiem do JIP PCz, za pośrednictwem JIP, o przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1.
3. 
Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, otrzymane od JIP PCz na wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podlegają niezwłocznie przekazaniu przez JIP właściwemu organowi, który złożył wniosek.
4. 
Do danych PNR lub wyników ich przetwarzania przekazanych przez JIP PCz z własnej inicjatywy stosuje się przepisy art. 19 i art. 20 ust. 1. Dane te podlegają niezwłocznie przekazaniu przez JIP właściwemu organowi.
1. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki właściwy organ może złożyć uzasadniony wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania zgromadzonych w bazie danych JIP PCz, w celu określonym w art. 1 ust. 1, bezpośrednio do JIP PCz.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3 i ust. 4 pkt 2. W uzasadnieniu wniosku wskazuje się okoliczności uzasadniające zastosowanie trybu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć określonych elementów kategorii danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
4. 
Właściwy organ przekazuje niezwłocznie JIP kopię wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Składanie wniosków oraz przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania w zakresie współpracy między państwami członkowskimi odbywa się za pośrednictwem dostępnych kanałów wymiany informacji, w tym systemów teleinformatycznych.

Przekazywanie Europolowi danych PNR przez JIP

JIP przekazuje Europolowi dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, które uzyskała:

1)
w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19;
2)
na uzasadniony wniosek Europolu, umożliwiający mu udzielenie, w zakresie jego właściwości, wsparcia działań państw członkowskich, w celu określonym w art. 1 ust. 1.
1. 
Przed przekazaniem Europolowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania uzyskanych w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19, pozytywny wynik sprawdzenia podlega indywidualnej ocenie, o której mowa w art. 20 ust. 1, w celu zidentyfikowania osób, wobec których konieczne jest podjęcie dalszych działań przez Europol w zakresie jego właściwości.
2. 
W przypadku zidentyfikowania osób, wobec których jest konieczne podjęcie dalszych działań przez Europol, dane PNR lub wyniki ich przetwarzania podlegają niezwłocznemu przekazaniu przez JIP Europolowi.
3. 
W przypadku gdy w wyniku indywidualnej oceny, o której mowa w art. 20 ust. 1, ustalono, że pozytywny wynik sprawdzenia:
1)
podlega przekazaniu przez JIP Europolowi - jest on przechowywany wyłącznie przez okres niezbędny do ich przekazania, a następnie jest niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR;
2)
nie podlega przekazaniu przez JIP Europolowi - jest on niezwłocznie trwale usuwany przez JIP przy wykorzystaniu KSI PNR, w sposób zautomatyzowany.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, pozytywny wynik sprawdzenia może być przechowywany przez JIP w celu zapobiegania wynikom fałszywie pozytywnym, dopóki dane PNR nie zostaną usunięte zgodnie z art. 32 ust. 1.
1. 
JIP weryfikuje podstawę prawną i cel wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania Europolowi.
2. 
Realizacja wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania Europolowi następuje po dokonaniu przez JIP indywidualnej oceny, w sposób niezautomatyzowany, w celu ustalenia, czy dane PNR lub wyniki ich przetwarzania są identyczne lub zbieżne z zakresem wniosku.
3. 
W przypadku stwierdzenia identyczności lub zbieżności uzyskanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania z zakresem wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania Europolowi, JIP niezwłocznie przekazuje je Europolowi.
4. 
Realizacja wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania Europolowi, w zakresie przekazania wyników przetwarzania danych PNR, uzyskanych w wyniku sprawdzeń pasażerów lotów PNR w trybie określonym w art. 19, następuje, jeżeli uprzednio dokonano tych sprawdzeń, o ile wyniki te nie zostały usunięte.
5. 
Wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania Europolowi może dotyczyć określonych elementów kategorii danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
6. 
Przekazywanie Europolowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania odbywa się za pośrednictwem dostarczanej przez Europol aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji SIENA, służącej do wymiany informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Europolem, innymi organami Unii Europejskiej, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, w celu współpracy w zwalczaniu przestępczości.
7. 
W przypadku przekazywania danych PNR, które zostały poddane depersonalizacji, stosuje się przepis art. 42.

JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania do Europolu, w przypadku gdy:

1)
wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania nie zawiera uzasadnienia wskazującego, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
2)
przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby nastąpić w celu innym niż udzielenie przez Europol, w zakresie jego właściwości, wsparcia dla działań państw członkowskich, w celu określonym w art. 1 ust. 1;
3)
nie uzyskano wymaganej zgody prokuratora okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę JIP na przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, które zostały poddane depersonalizacji;
4)
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w związku z którym Europol złożył wniosek, nie należy do zakresu jego właściwości.

Przekazywanie danych PNR do państw trzecich

1. 
JIP może przekazać dane PNR lub wyniki ich przetwarzania państwu trzeciemu, na jego wniosek, w przypadku gdy:
1)
ich przekazanie jest konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1;
2)
organ państwa trzeciego, któremu mają one zostać przekazane, jest właściwy w sprawach wykrywania i zwalczania przestępstw oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców, w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 1;
3)
państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych określony w art. 18b-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158 oraz z 2022 r. poz. 350);
4)
JIP PCz, od której je otrzymano, wyraziła na to zgodę;
5)
państwo trzecie zapewni, że przekaże je innemu państwu trzeciemu wyłącznie, gdy jest to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, i po uzyskaniu uprzedniej zgody JIP.
2. 
(uchylony).
3. 
Przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu odbywa się za pośrednictwem bezpiecznych kanałów wymiany informacji, w tym systemów teleinformatycznych, jak również za pośrednictwem oficerów łącznikowych.
4. 
Do przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu stosuje się, odpowiednio, przepisy art. 41 i art. 42.
1. 
JIP może przekazać dane PNR lub wyniki ich przetwarzania państwu trzeciemu, bez uprzedniej zgody JIP PCz, od której je uzyskano, w przypadku gdy:
1)
ich przekazanie jest niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu i rzeczywistemu zagrożeniu przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, o których mowa w art. 3, oraz
2)
nie można uzyskać zgody JIP PCz w przewidzianym terminie.
2. 
JIP zawiadamia niezwłocznie JIP PCz, od której uzyskano dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, o ich przekazaniu na warunkach, o których mowa w ust. 1, oraz o możliwości weryfikacji podstaw tego przekazania.

JIP zawiadamia Inspektora o przekazaniu danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu.

JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu, w przypadku gdy:

1)
nie zostały spełnione warunki określone w art. 53 ust. 1 lub 2 albo art. 54 ust. 1;
2)
wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania nie zawiera uzasadnienia wskazującego, że dostęp do danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędny;
3)
przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby nastąpić w celu innym niż określony w art. 1 ust. 1;
4)
nie uzyskano wymaganej zgody prokuratora okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę JIP na przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, które zostały poddane depersonalizacji;
5)
zagraża to rażącym naruszeniem praw człowieka.

JIP może dokonać weryfikacji podstaw przekazania państwu trzeciemu przez JIP PCz bez uprzedniej zgody JIP danych PNR lub wyników ich przetwarzania otrzymanych od JIP. W tym celu JIP może zwrócić się pisemnie do JIP PCz o informacje w zakresie podstaw i okoliczności przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu bez uprzedniej zgody JIP.

Ochrona danych osobowych

1. 
Inspektor odpowiada za monitorowanie przetwarzania danych PNR przez JIP.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej wyznacza Inspektora spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań Inspektor jest niezależny od JIP i podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
1. 
Inspektor:
1)
udziela, na wniosek osoby, której dane PNR są przetwarzane, informacji o ich przetwarzaniu;
2)
sprawuje nadzór nad zgodnością przetwarzania danych PNR przez JIP z przepisami niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
3)
udziela informacji i wyjaśnień na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. 
Inspektor jest uprawniony do:
1)
dostępu do danych PNR przetwarzanych przez JIP;
2)
dostępu do KSI PNR oraz dokumentacji i ewidencji dotyczących przetwarzania danych PNR;
3)
uzyskiwania informacji i wyjaśnień od JIP;
4)
informowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych PNR przez JIP;
5)
prowadzenia korespondencji z Inspektorami w JIP PCz oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania danych PNR;
6)
otrzymywania informacji o przekazaniu przez JIP danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu.
1. 
Osoba, której dane PNR są przetwarzane przez JIP, może kontaktować się z Inspektorem w sprawach związanych z ich przetwarzaniem.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych PNR.
1. 
Inspektor dokonuje analizy stwierdzonych naruszeń w zakresie przetwarzania danych PNR i może o nich zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. 
W przypadku gdy naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może spowodować poważne zagrożenie dla ochrony tych danych lub naruszać prywatność osoby, której te dane dotyczą, JIP za pośrednictwem Inspektora zawiadamia niezwłocznie osobę, której dane osobowe są przetwarzane, oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym zagrożeniu.
1. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udziela informacji osobom, których dane PNR są przetwarzane, oraz monitoruje przetwarzanie danych PNR, w tym kontroluje ich przekazywanie.
2. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wniosek osoby, której dane PNR są przetwarzane, udziela informacji o jej prawach w zakresie przetwarzania jej danych PNR na podstawie niniejszej ustawy.
3. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w ramach monitorowania przetwarzania danych PNR:
1)
rozpatruje skargi złożone przez osoby, których dane PNR są przetwarzane;
2)
sprawdza zgodność przetwarzania danych PNR z prawem, prowadzi postępowania i wykonuje inne czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z własnej inicjatywy lub na podstawie zażalenia osoby, której dane PNR są przetwarzane.
4. 
JIP, na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, udostępnia mu dokumentację dotyczącą przetwarzania danych PNR oraz informacje z ewidencji dotyczących ich przetwarzania.
1. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad tym, czy przetwarzanie danych PNR nie narusza praw osób, których te dane są przetwarzane.
2. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego dostępu do KSI PNR w celu sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. 
Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Administracyjne kary pieniężne

1. 
Przewoźnik lotniczy, który:
1)
nie przekazuje danych PNR do JIP w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł,
2)
nie przekazuje do JIP wszystkich zgromadzonych, w celu dokonania rezerwacji lub realizacji lotu PNR, elementów kategorii danych PNR, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, do których przekazania był zobowiązany na podstawie art. 5 ust. 1, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 12 000 zł

- za każdy lot PNR, w którym takie naruszenie nastąpiło.

2. 
Przewoźnik lotniczy, który nie przekazuje danych PNR:
1)
w wybranym przez siebie formacie danych spośród formatów określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 lub
2)
w formacie danych zgodnym z formatem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2, w przypadku przekazywania danych API, które przewoźnicy lotniczy gromadzą odrębnie od pozostałych danych PNR dla tego samego lotu PNR, albo
3)
za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnionych z Komendantem Głównym Straży Granicznej i zabezpieczonych w sposób z nim uzgodniony w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 4, albo
4)
w sposób uzgodniony z JIP w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5

- podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 16 000 zł za każdy lot PNR, w którym takie naruszenie nastąpiło.

3. 
W przypadku gdy przewoźnik lotniczy dopuszcza się naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie obowiązku przekazywania danych PNR na wniosek JIP, o którym mowa w art. 7 ust. 4, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości określonej odpowiednio w ust. 1 i 2, obniżonej o 50% za każdy lot PNR, w którym takie naruszenie nastąpiło.
1. 
Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 64, nakłada się za niedopełnienie obowiązku przekazania danych PNR dla każdego z terminów określonych w art. 6 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1:
1)
pkt 1, dotyczące niedopełnienia obowiązku przekazania danych PNR w terminie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, zostało usunięte przez przewoźnika w terminie 6 godzin przed planowanym startem statku powietrznego,
2)
pkt 2, zostało usunięte przez przewoźnika w terminie do czasu lądowania statku powietrznego

- administracyjną karę pieniężną nakłada się w wysokości obniżonej o 50%.

3. 
W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, dotyczące niedopełnienia obowiązku przekazania danych PNR w terminie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, zostało usunięte przez przewoźnika w terminie do czasu lądowania statku powietrznego, administracyjną karę pieniężną za takie naruszenie nakłada się w wysokości obniżonej o 50%.
4. 
W przypadku wystąpienia więcej niż jednego z naruszeń, o których mowa w art. 64 ust. 1 lub 2, podczas jednego lotu PNR, administracyjne kary pieniężne z tytułu tych naruszeń sumuje się. Suma administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 z tytułu jednego lotu PNR nie może przekroczyć wysokości 40 000 zł.
5. 
W przypadku wystąpienia więcej niż jednego z naruszeń, o których mowa w art. 64 ust. 3, podczas jednego lotu PNR, administracyjne kary pieniężne z tytułu tych naruszeń sumuje się. Suma administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na podstawie art. 64 ust. 3 z tytułu jednego lotu PNR nie może przekroczyć wysokości 10 000 zł.
1. 
Przewoźnik lotniczy, który nie dopełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 lub 3 w terminach, o których mowa w tych przepisach, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za każde takie naruszenie.
2. 
Tej samej karze podlega przewoźnik lotniczy, który nie dopełnia obowiązku określonego w art. 10 ust. 4.
1. 
Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, nakłada, w drodze decyzji, Komendant Główny Straży Granicznej.
2. 
Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, nakłada, w drodze decyzji, także komendant oddziału Straży Granicznej w przypadku przekazania mu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 4.
3. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.
4. 
W przypadku gdy przewoźnik lotniczy dopuścił się więcej niż jednego naruszenia określonego w art. 64 albo art. 66, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej może objąć jednym postępowaniem administracyjnym więcej niż jedno naruszenie.
5. 
W przypadku objęcia jednym postępowaniem administracyjnym więcej niż jednego naruszenia określonego w art. 64 albo art. 66 Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej może wydać jedną decyzję administracyjną. W decyzji tej, w przypadku nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kary pieniężnej stanowi sumę wysokości administracyjnych kar pieniężnych z tytułu wszystkich stwierdzonych naruszeń.

Termin wykonania administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna.

Przewoźnik lotniczy nie podlega administracyjnej karze pieniężnej, o której mowa w art. 64 oraz art. 66, gdy niedopełnienie obowiązku nastąpiło wskutek:

1)
działania siły wyższej;
2)
awarii KSI PNR;
3)
awarii powstałej po stronie przewoźnika lotniczego, niezawinionej przez tego przewoźnika, pod warunkiem poinformowania o niej JIP przed upływem terminu przekazania danych PNR.

(uchylony).

1. 
Przewoźnikowi lotniczemu, który nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pisma doręcza się w postaci dokumentów elektronicznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), na adres wskazany zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1.
2. 
W przypadku gdy przewoźnik lotniczy ustanowił pełnomocnika do prowadzenia spraw albo pełnomocnika do doręczeń, zamieszkałego albo posiadającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, pisma, o których mowa w ust. 1, doręcza się temu pełnomocnikowi.

Do administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, nie stosuje się przepisów art. 189f i art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).

Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

Administracyjne kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.

Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne i końcowe

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730) w art. 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

1. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przepisu art. 64 nie stosuje się do przewoźnika lotniczego, który podjął działania, mające na celu zapewnienie warunków technicznych umożliwiających sprawne i skuteczne przekazywanie przez niego danych PNR do JIP, i w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy wystąpił pisemnie do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wpisanie na listę przewoźników lotniczych dostosowujących się do przekazywania danych PNR do JIP.
2. 
Pisemne wystąpienie przewoźnika lotniczego, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwę przewoźnika oraz parametry techniczne systemu rezerwacyjnego, jeżeli dysponuje on takim systemem, w tym informacje niezbędne do zestawienia połączenia dla wybranego przez przewoźnika lotniczego protokołu przesyłania danych PNR do JIP.
3. 
Komendant Główny Straży Granicznej ogłasza listę przewoźników lotniczych dostosowujących się do przekazywania danych PNR do JIP w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej.
4. 
Przewoźnik lotniczy wpisany na listę przewoźników lotniczych dostosowujących się do przekazywania danych PNR do JIP informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej o podjętych działaniach, w szczególności o planowanym terminie rozpoczęcia przekazywania danych PNR do JIP.

Obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 1 lub 4, przewoźnicy lotniczy wykonujący loty PNR w dniu wejścia w życie ustawy realizują w terminie 14 dni od tego dnia.

1. 
Maksymalny limit wydatków związanych z funkcjonowaniem i obsługą JIP oraz KSI PNR, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, wynosi 124 107 000 zł, z tego w roku:
1)
2018 - 30 208 000 zł;
2)
2019 - 11 127 000 zł;
3)
2020 - 4 390 000 zł;
4)
2021 - 6 141 000 zł;
5)
2022 - 5 927 000 zł;
6)
2023 - 29 367 000 zł;
7)
2024 - 7 385 000 zł;
8)
2025 - 14 536 000 zł;
9)
2026 - 7 204 000 zł;
10)
2027 - 7 822 000 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego w danym roku budżetowym maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na:
1)
rozłożeniu wymiany sprzętu na kolejne lata - w przypadku wymiany sprzętu;
2)
zakupie wsparcia do licencji na krótszy okres - w przypadku zakupu wsparcia do licencji.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 132).