Przetarg na ustanowienie użytkowania górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.101

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób zamieszczania obwieszczeń o przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego i informacje, które powinny być zamieszczone w obwieszczeniu;
2)
wymagania dotyczące oferty;
3)
termin składania ofert;
4)
termin zakończenia przetargu, o którym mowa w pkt 1;
5)
tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w pkt 1, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej.
1.
Obwieszczenie o przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego, zwanego dalej "przetargiem", zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie organu koncesyjnego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego.
2.
Obwieszczenie o przetargu zawiera:
1)
nazwę i siedzibę organu koncesyjnego;
2)
określenie przedmiotu przetargu;
3)
określenie sposobu uzyskania szczegółowych warunków przetargu;
4)
miejsce i termin składania ofert;
5)
miejsce i termin otwarcia ofert.
1.
Od dnia ogłoszenia przetargu, organ koncesyjny, na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego ustanowieniem użytkowania górniczego, udostępnia szczegółowe warunki przetargu obejmujące w szczególności:
1)
określenie przedmiotu przetargu;
2)
wymagania dotyczące treści oferty;
3)
wymagania, jakie powinien spełniać podmiot zainteresowany ustanowieniem użytkowania górniczego;
4)
informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć podmiot zainteresowany ustanowieniem użytkowania górniczego w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, w tym wypis z rejestru przedsiębiorców oraz oświadczenie, że podmiot zainteresowany ustanowieniem użytkowania górniczego spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3;
5)
obiektywne kryteria oceny ofert, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, oraz określenie ich znaczenia zapewniające spełnienie zasad uczciwej konkurencji;
6)
określenie miejsca i terminów składania i otwarcia ofert;
7)
pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących podmiotowi zainteresowanemu ustanowieniem użytkowania górniczego w toku postępowania o ustanowienie użytkowania górniczego;
8)
wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
2.
Podmiot zainteresowany ustanowieniem użytkowania górniczego może zwrócić się do organu koncesyjnego o wyjaśnienie szczegółowych warunków przetargu, jednakże nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
3.
Organ koncesyjny przesyła niezwłocznie wszystkim podmiotom zainteresowanym ustanowieniem użytkowania górniczego treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich podmiotów zainteresowanych ustanowieniem użytkowania górniczego.
4.
W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść szczegółowych warunków przetargu. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim podmiotom zainteresowanym ustanowieniem użytkowania górniczego i jest ona dla nich wiążąca.
5.
W przypadku dokonania zmiany treści szczegółowych warunków przetargu organ koncesyjny przedłuża odpowiednio termin składania ofert w celu umożliwienia podmiotom zainteresowanym ustanowieniem użytkowania górniczego uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanego wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 3, albo zmiany szczegółowych warunków przetargu, o której mowa w ust. 4.
Organ koncesyjny może sporządzić i udostępnić podmiotom zainteresowanym ustanowieniem użytkowania górniczego pakiet informacyjny, zawierający dane o przestrzeni będącej przedmiotem przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego, a także dotyczące terenu położonego nad tą przestrzenią.
Organ koncesyjny prowadzi przetarg w sposób zapewniający spełnienie zasad uczciwej konkurencji i w jednakowy sposób traktuje wszystkie podmioty ubiegające się o ustanowienie użytkowania górniczego.
1.
Oferta na ustanowienie użytkowania górniczego powinna określać:
1)
nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2)
przedmiot przetargu;
3)
przestrzeń, w ramach której ma być ustanowione użytkowanie górnicze;
4)
proponowany czas, na jaki ma być zawarta umowa o ustanowienie użytkowania górniczego;
5)
techniczne i finansowe możliwości oferenta;
6)
zakres, harmonogram i sposób prowadzenia działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
7)
proponowaną wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego.
2.
Oferent może, z własnej inicjatywy, przedstawić w ofercie dodatkowe informacje niewymienione w ust. 1.
3.
Ofertę składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz określeniem przedmiotu przetargu.
4.
Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.
5.
Ofertę niespełniającą wymagań określonych w szczegółowych warunkach przetargu odrzuca się.
1.
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ostatniego obwieszczenia o przetargu.
2.
Termin zakończenia przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3, termin zakończenia przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych.
4.
Oferent pozostaje związany ofertą przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3, przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych, jednakże nie dłużej niż do zakończenia przetargu.
5.
Zakończeniem przetargu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.
W celu przeprowadzenia przetargu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty organ koncesyjny powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej trzech osób.
2.
Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:
1)
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego pełnomocnikiem lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o ustanowienie użytkowania górniczego;
2)
przed upływem trzech lat od dnia ogłoszenia przetargu pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o ustanowienie użytkowania górniczego;
3)
pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
1.
Przetarg składa się z części z udziałem oferentów i bez udziału oferentów.
2.
W części przetargu z udziałem oferentów komisja przetargowa wykonuje następujące czynności:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
2)
ogłasza liczbę złożonych ofert i nazwy oferentów.
3.
W części przetargu bez udziału oferentów komisja przetargowa otwiera oferty i ustala, czy spełniają wymagania szczegółowych warunków przetargu, dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz określenia kolejności pozostałych ofert.
4.
W toku dokonywania oceny ofert komisja przetargowa może wezwać oferentów do udzielenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
1.
Przetarg ma na celu umożliwienie organowi koncesyjnemu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na ustanowienie użytkowania górniczego, a także określenie kolejności pozostałych ofert spełniających wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu.
2.
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę komisji przetargowej, przyznaną na podstawie obiektywnych kryteriów oraz ich znaczenia określonych w szczegółowych warunkach przetargu.
3.
W przypadku, gdyby dwie lub więcej ofert otrzymało jednakową ocenę, zgodnie z ust. 2, organ koncesyjny wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez organ koncesyjny ofert dodatkowych. Do ofert dodatkowych stosuje się przepisy § 6 oraz § 9 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4.
1.
Przetarg unieważnia się, w przypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
2.
O unieważnieniu przetargu organ koncesyjny informuje na piśmie wszystkich oferentów.
1.
Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1)
określenie przedmiotu przetargu;
2)
oznaczenie miejsca i czasu trwania przetargu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4)
liczbę złożonych ofert i nazwy oferentów;
5)
wskazanie ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem;
6)
wyjaśnienia oferentów dotyczące treści złożonych przez nich ofert;
7)
wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
2.
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej.
3.
Protokół, oferty oraz wszystkie dokumenty dotyczące przetargu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, składając ofertę, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Komisja przetargowa zawiadamia organ koncesyjny o zakończeniu pracy i przedkłada do zatwierdzenia protokół z przebiegu przetargu.
1.
Organ koncesyjny zawiadamia niezwłocznie na piśmie oferentów o wynikach przetargu.
2.
Uczestnicy przetargu mają prawo wniesienia protestu do organu koncesyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o jego wynikach.
3.
Organ koncesyjny rozpatruje protest najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, powiadamiając niezwłocznie oferentów o jego wyniku.
4.
W przypadku uwzględnienia protestu organ koncesyjny powtarza oprotestowaną czynność.
1.
Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie zawiera się przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.
W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie zawiera się umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
3.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, organ koncesyjny zawiera umowę z oferentem, który zajął w przetargu kolejne miejsce.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz. U. Nr 135, poz. 1131), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.