Przetarg na nabycie prawa użytkowania górniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.135.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego1)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zasady zamieszczania obwieszczeń o przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego i dane, które powinny być zamieszczone w obwieszczeniu;
2)
wymagania, jakie powinien spełniać oferent;
3)
wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
4)
termin składania ofert;
5)
kryteria oceny ofert;
6)
termin zakończenia przetargu;
7)
zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej.
1.
Przetarg na nabycie prawa użytkowania górniczego, zwany dalej "przetargiem", ogłasza się z urzędu lub na wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem prawa użytkowania górniczego, zwanego dalej "oferentem".
2.
Przetarg ma na celu umożliwienie organowi koncesyjnemu, zwanemu dalej "organizatorem przetargu", dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na nabycie tego prawa, a także określenie kolejności pozostałych ofert spełniających wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu.
3.
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę komisji przetargowej, przyznaną na podstawie obiektywnych kryteriów dotyczących:
1)
technicznych i finansowych możliwości oferenta;
2)
proponowanego zakresu i technologii prowadzenia prac geologicznych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "ustawą";
3)
proponowanej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego.
4.
W przypadku gdyby dwie lub więcej ofert otrzymało jednakową ocenę na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3, organizator przetargu wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez organizatora przetargu ofert dodatkowych. Do ofert dodatkowych stosuje się przepisy § 9 ust. 1-4 oraz § 12 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i 5.
Przetarg prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.
1.
Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie organizatora przetargu oraz na stronie internetowej organizatora przetargu.
2.
Obwieszczenie o przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego obejmującego poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a także metanu z węgla kamiennego, zamieszcza się także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.
Obwieszczenie o przetargu zawiera w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę organizatora przetargu;
2)
określenie przedmiotu przetargu;
3)
określenie sposobu uzyskania szczegółowych warunków przetargu;
4)
miejsce i termin składania ofert;
5)
miejsce i termin otwarcia ofert;
6)
kryteria oceny ofert.
1.
W przetargu może wziąć udział oferent, który spełnia wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu, a w szczególności posiada doświadczenie w wykonywaniu prac geologicznych lub robót górniczych, środki finansowe i techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności regulowanej ustawą.
2.
Oferent, któremu cofnięto koncesję na działalność regulowaną ustawą, może wziąć udział w przetargu nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.
1.
Szczegółowe warunki przetargu zawierają w szczególności:
1)
określenie przedmiotu przetargu;
2)
wymagania dotyczące treści oferty;
3)
wymagania, jakie powinien spełniać oferent;
4)
informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, w tym wypis z rejestru przedsiębiorców, oraz oświadczenie, że oferent nie podlega wyłączeniu z przetargu zgodnie z § 5 ust. 2;
5)
obiektywne kryteria oceny ofert zapewniające spełnienie zasad uczciwej konkurencji i określenie ich znaczenia;
6)
określenie miejsca i terminów składania i otwarcia ofert;
7)
pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentowi w toku postępowania o nabycie prawa użytkowania górniczego;
8)
wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
2.
Organizator przetargu, od dnia jego ogłoszenia, udostępnia szczegółowe warunki przetargu na pisemny wniosek oferenta.
3.
Oferent może zwrócić się do organizatora przetargu o wyjaśnienie szczegółowych warunków przetargu, jednakże nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4.
Organizator przetargu przesyła niezwłocznie wszystkim oferentom treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich oferentów.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator przetargu może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść szczegółowych warunków przetargu, z wyjątkiem obiektywnych kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1 pkt 5. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom i jest ona dla nich wiążąca.
6.
Organizator przetargu przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanego wyjaśnienia albo zmiany szczegółowych warunków przetargu.
Organizator przetargu może sporządzić i udostępnić oferentom pakiet informacyjny zawierający dane o przestrzeni będącej przedmiotem przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego, a także dotyczące terenu położonego nad tą przestrzenią.
Organizator przetargu prowadzi przetarg w sposób zapewniający spełnienie zasad uczciwej konkurencji i w jednakowy sposób traktuje wszystkich oferentów ubiegających się o nabycie prawa użytkowania górniczego.
1.
Oferta na nabycie prawa użytkowania górniczego zawiera co najmniej określenie:
1)
nazwy (firmy) i siedziby oferenta;
2)
przedmiotu przetargu;
3)
przestrzeni, w ramach której ma być ustanowione użytkowanie górnicze;
4)
proponowanego czasu, na jaki ma być zawarta umowa o ustanowienie użytkowania górniczego;
5)
proponowanej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego;
6)
zakresu, harmonogramu i sposobu prowadzenia działalności regulowanej ustawą.
2.
Oferent może, z własnej inicjatywy, przedstawić w ofercie dodatkowe informacje niewymienione w ust. 1.
3.
Ofertę składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz określeniem przedmiotu przetargu.
4.
Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.
5.
Ofertę niespełniającą wymagań określonych w szczegółowych warunkach przetargu odrzuca się.
1.
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ostatniego obwieszczenia o przetargu.
2.
Termin zakończenia przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4, termin zakończenia przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych.
4.
Oferent pozostaje związany ofertą przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4, przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych, jednakże nie dłużej niż do zakończenia przetargu zgodnie z ust. 5.
5.
Zakończeniem przetargu jest zawarcie umowy o ustanowienie prawa użytkowania górniczego z podmiotem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
1.
W celu przeprowadzenia przetargu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty organizator przetargu powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej trzech osób.
2.
Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:
1)
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego pełnomocnikiem lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o nabycie prawa użytkowania górniczego;
2)
przed upływem trzech lat od dnia ogłoszenia przetargu pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o nabycie prawa użytkowania górniczego;
3)
pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
1.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
2.
W części jawnej przetargu komisja przetargowa wykonuje następujące czynności:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
2)
ogłasza liczbę złożonych ofert i nazwy oferentów;
3)
otwiera oferty i ustala, czy spełniają wymagania szczegółowych warunków przetargu.
3.
Oferenci mogą być obecni w części jawnej przetargu.
4.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz określenia kolejności pozostałych ofert.
5.
W toku dokonywania oceny ofert komisja przetargowa może wezwać oferentów do udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
1.
Przetarg unieważnia się w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
2.
O unieważnieniu przetargu organizator przetargu informuje na piśmie wszystkich oferentów.
1.
Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1)
określenie przedmiotu przetargu;
2)
oznaczenie miejsca i czasu trwania przetargu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4)
liczbę złożonych ofert i nazwy oferentów;
5)
wskazanie ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem;
6)
wyjaśnienia oferentów dotyczące treści złożonych przez nich ofert;
7)
wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
8)
informację o wniesionych protestach.
2.
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej.
3.
Protokół, oferty oraz wszystkie dokumenty dotyczące przetargu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, składając ofertę, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Komisja przetargowa zawiadamia organizatora przetargu o zakończeniu pracy i przedkłada do zatwierdzenia protokół przebiegu przetargu.
1.
Organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie na piśmie oferentów o wynikach przetargu.
2.
Uczestnicy przetargu mają prawo wniesienia protestu do organizatora przetargu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o jego wynikach.
3.
Organizator przetargu rozpatruje protest najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, powiadamiając niezwłocznie oferentów o jego wyniku.
4.
W przypadku uwzględnienia protestu organizator przetargu powtarza oprotestowaną czynność.
1.
Jeżeli organizator przetargu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, nie zawiera umowy o ustanowienie użytkowania górniczego przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.
W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie zawiera się umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
3.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu zawiera umowę z oferentem, który zajął w przetargu kolejne miejsce.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz. U. Nr 156, poz. 1816).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.