Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1467

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

Rozdział  5

Dokumentacja konkursowa

§  7.  Dokumentacja konkursowa zawiera:
1) określenie przedmiotu i zakresu konkursu;
2) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące:
a) sposobu wniesienia oraz wysokości opłaty za dokumentację konkursową,
b) miejsca i formy złożenia oferty oraz informacji, w ilu egzemplarzach należy złożyć ofertę,
c) terminu złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie,
d) podania adresu właściwego do doręczeń,
e) liczby rezerwacji częstotliwości, o które może ubiegać się podmiot składający ofertę;
3) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące sposobu przygotowania oferty;
4) kryteria oceny ofert wraz z:
a) określeniem maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z tych kryteriów,
b) opisem sposobu oceny ofert w zakresie każdego z tych kryteriów,
c) określeniem najistotniejszego kryterium oceny ofert w przypadku określenia w dokumentacji więcej niż jednego kryterium;
5) określenie zobowiązań, jakie muszą lub mogą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, i wskazanie, które części oferty uczestnika konkursu będą stanowiły zobowiązania podjęte w ramach konkursu;
6) wskazanie minimalnej wysokości dodatkowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, którą obowiązany będzie uiścić uczestnik konkursu, nie niższej niż wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania tą częstotliwością;
7) wskazanie minimum kwalifikacyjnego albo wskazanie, że minimum kwalifikacyjnego nie ustalono;
8) zasady ustalenia wyników konkursu, uwzględniające w szczególności ocenę punktową ofert.
§  8.  Dokumentacja konkursowa może również zawierać:
1) zastrzeżenie możliwości odwołania konkursu w terminie wyznaczonym na złożenie ofert;
2) warunki uczestnictwa, o których mowa w art. 118 ust. 4b Prawa telekomunikacyjnego.