Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. - Dz.U.1986.29.146 t.j. - OpenLEX

Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.29.146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1984 r.
w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
Jednostki gospodarki uspołecznionej określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) i zakłady tych jednostek sporządzające bilans, zwane dalej "jednostkami gospodarczymi", są obowiązane - w wypadkach i według zasad określonych w rozporządzeniu - do przeszacowania zapasów oraz rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
1.
Jednostki gospodarcze dokonują przeszacowania zapasów:
1)
wyrobów gotowych - w razie zmiany cen urzędowych surowców, z których te wyroby są wytwarzane,
2)
surowców, materiałów i towarów, na które obowiązują ceny urzędowe - w razie zmiany tych cen,
3)
towarów, na które obowiązują ceny regulowane i umowne, określonych przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i centralnymi związkami spółdzielczymi - w razie zmiany tych cen.
2.
Jednostki gospodarcze uprawnione do tworzenia funduszu na obniżkę cen i ryzyko handlowe dokonują także przeszacowania zapasów innych towarów niż określone na podstawie ust. 1 pkt 3 - w razie zmiany cen regulowanych i umownych tych towarów.
3.
Przez towary rozumie się również:
1)
artykuły spożywcze w jednostkach prowadzących działalność gastronomiczną i garmażeryjną, w tym również stołówki i bufety,
2)
artykuły w wyspecjalizowanych punktach skupu,
3)
artykuły w sklepach fabrycznych.
1.
Podstawą przeszacowania zapasów wyrobów gotowych, surowców, materiałów, towarów i artykułów jest decyzja o ustaleniu zmienionej ceny albo umowa sprzedaży lub dostawy określająca zmienioną cenę.
2.
W razie braku dokumentów o zmianie cen regulowanych lub cen umownych, podstawą przeszacowania zapasów jest faktura na pierwszą dostawę po nowych cenach.
1.
Wynik przeszacowania zapasów oblicza się:
1)
w jednostkach gospodarczych prowadzących tylko wartościową ewidencję zapasów lub w wypadkach gdy stan określonych składników majątkowych ustala się wyłącznie w drodze inwentaryzacji - na podstawie spisów z natury sporządzonych w dniu wprowadzenia zmiany cen, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
2)
w jednostkach gospodarczych prowadzących ilościowo-wartościową ewidencję zapasów - według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych w dniu wprowadzenia zmiany cen.
2.
Spisy z natury sporządzone w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązują zmienione ceny, oraz spisy dokonane w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, jeżeli zmienione ceny wchodzą w życie w dniu następnym po dniu wolnym od pracy, uznaje się za spisy sporządzone według stanu na dzień wprowadzenia zmiany cen, pod warunkiem że w okresie od dokonania spisu do dnia, od którego obowiązują nowe ceny, nie nastąpiła zmiana w stanie zapasów objętych zmianą cen albo zmiana taka została odpowiednio udokumentowana.
3.
W razie otrzymania decyzji, umowy bądź zawiadomienia (faktury) o zmianie cen po dniu, od którego obowiązują nowe ceny, wynik przeszacowania zapasów oblicza się na podstawie danych spisu z natury bądź ksiąg rachunkowych według stanu w dniu otrzymania dokumentu o zmianie cen; w tym wypadku ze spisu z natury bądź z ksiąg rachunkowych należy wyłączyć artykuły zakupione po zmienionych cenach.
4.
Surowce, materiały i towary zafakturowane przez dostawcę po cenach obowiązujących przed wprowadzeniem zmiany cen, znajdujące się w drodze do odbiorcy w dniu wprowadzenia zmiany cen, podlegają przeszacowaniu przez odbiorcę pod datą przyjęcia dostawy.
5.
Surowce, materiały i towary nie zafakturowane przez dostawcę, które znajdują się w dniu wprowadzenia zmiany cen w posiadaniu odbiorcy i zostały przez niego przyjęte, przeszacowuje odbiorca.
6.
Surowce, materiały i towary nie przyjęte przez odbiorcę przeszacowuje dostawca według stanu w dniu zmiany cen.
7.
Zapasy wyrobów gotowych przeszacowuje się według ich stanu na pierwszy dzień kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiła zmiana cen.
Przeszacowaniu nie podlegają zapasy:
1)
materiałów, których zużycie w jednostkach handlowych jest zaliczane do kosztów handlowych,
2)
materiałów, w tym także części zamiennych, służących wyłącznie lub w przeważającej części potrzebom ogólnogospodarczym, których zużycie obciąża koszty ogólne działalności jednostki (koszty wydziałowe, ogólnozakładowe itp.), z wyjątkiem paliw stałych i płynnych,
3)
materiałów, w tym także części zamiennych, niezbędnych do wywiązywania się z umów o świadczenie usług, zawartych z osobami fizycznymi przed dniem zmiany cen, jeżeli z umowy wynika, że zapłata za te materiały została dokonana przed dniem, od którego obowiązuje nowa cena,
4)
przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu oraz tymczasowego zaplecza budów,
5)
towarów w jednostkach pełniących funkcje generalnych dostawców.
1.
Różnica między wartością zapasów obliczoną według nowych cen zakupu a ich wartością obliczoną według cen zakupu obowiązujących przed zmianą cen stanowi wynik przeszacowania.
2.
W jednostkach prowadzących ewidencję zapasów według innych cen niż ceny zakupu wynik przeszacowania może być ustalony na podstawie cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem odchyleń od tych cen.
1.
Wynik przeszacowania, o którym mowa w § 6, podlega rozliczeniu:
1)
w 50% z funduszem statutowym, w części przeznaczonej na finansowanie środków obrotowych,
2)
w pozostałej części:
a)
z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach,
b)
z budżetem centralnym.
2.
Przez fundusz statutowy rozumie się również fundusz zasobowy w spółdzielniach oraz inne fundusze stanowiące odpowiednik funduszu statutowego.
3.
Wyniki przeszacowania zapasów określonych w § 2 ust. 2 podlegają rozliczeniu z funduszem na obniżkę cen i ryzyko handlowe, z tym że:
1)
jeżeli na koniec roku stan funduszu na obniżkę cen i ryzyko handlowe przekracza przewidywane na rok następny wydatki tego funduszu, jednostki gospodarcze mogą połowę środków tego funduszu przenieść na zyski nadzwyczajne,
2)
w razie gdy na koniec dwóch lat występuje niedobór funduszu, niedobór ten jednostki gospodarcze zaliczają na koniec drugiego roku do strat nadzwyczajnych.
1.
Wyniki przeszacowania zapasów są rozliczane z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i budżetem za okresy kwartalne - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2.
Wpłaty do budżetu z tytułu wyniku przeszacowania zapasów podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu centralnego we właściwym dla danej jednostki gospodarczej urzędzie skarbowym.
3.
Wynik przeszacowania zapasów z tytułu obniżenia cen podlega pokryciu w 50% ze środków pochodzących z wpłat z tytułu przeszacowania zapasów, zgromadzonych na rachunku dochodów budżetu centralnego we właściwym dla danej jednostki gospodarczej urzędzie skarbowym.
4.
Jeżeli jednostka gospodarcza rozlicza za dany okres wyniki przeszacowania zapasów zarówno z tytułu podwyższenia, jak i obniżenia cen, rozliczeniu w sposób określony w § 7 ust. 1 lub w § 8 ust. 3 podlega saldo wyników przeszacowania zapasów.
5.
Nie dokonuje się rozliczeń, o których mowa w § 7 i 8, jeżeli wynik przeszacowania lub saldo nie przekroczy w jednostce gospodarczej za dany kwartał 250.000 zł.
1.
Zbiorcze zestawienie wyników przeszacowania zapasów dokonanego w ciągu kwartału, sporządzone w układzie grup zapasów (surowce, materiały, towary, wyroby gotowe), jednostki gospodarcze przesyłają właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1. W zestawieniach jednostki gospodarcze są obowiązane wyszczególnić część wyników przeszacowania zapasów, która pozostaje w jednostce, i tę część, która podlega rozliczeniu z budżetem centralnym, oraz powołać się na decyzję o zmianie cen lub inny dokument stanowiący podstawę przeszacowania.
2.
Wpłaty z tytułu wyników przeszacowania zapasów zarachowuje się według obowiązującej klasyfikacji na dochody z tytułu przeszacowania zapasów.
Nie podlegają rozliczaniu z budżetem wyniki przeszacowania zapasów:
1)
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych,
2)
rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
3)
jednostek zrzeszonych w krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, z wyjątkiem towarów, na których jest realizowana marża handlowa,
4)
jednostek, które zostały zwolnione z obowiązku dokonywania rozliczeń z budżetem wyników przeszacowania zapasów na podstawie odrębnych przepisów.
Minister Finansów w uzasadnionych wypadkach może:
1)
zwolnić określone jednostki gospodarcze lub wyłączyć grupy zapasów z obowiązku przeszacowania lub rozliczania wyników przeszacowania z budżetem,
2)
w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego objąć przeszacowaniem i rozliczeniem z budżetem inne zapasy niż określone w rozporządzeniu.