§ 2. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - Dz.U.2022.815 - OpenLEX

§ 2. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.815

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  2. 
1. 
Informacje dotyczące spółek nieruchomościowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Dowodem złożenia informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego, które:
1)
zapewnia integralność tej informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);
2)
zawiera datę i godzinę przekazania tej informacji.
3. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.