Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1528

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2012 r.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.5)