Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1528

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2012 r.
§  5. W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury w formie elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.