Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 lutego 1922 r.
w sprawie przesunięcia terminów do składania wykazów z art. 48 oraz zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym. *

Na podstawie części 2 art. 112 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) zarządza się co następuje:
§  1. Na rok 1922 przesuwa się terminy, wyznaczone ustawą z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) o państwowym podatku dochodowym I podatku majątkowym:

I. do składania wykazów w myśl art. 48 wyżej wymienionej ustawy z dnia 15 stycznia na dzień 1 maja.

II. do składania zeznań o dochodzie w myśl art. 50 tejże ustawy:

a) dla osób fizycznych - z dnia 1 marca na dzień 1 maja.
b) dla osób prawnych - z dnia 1 lipca na dzień 1 sierpnia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 18 sierpnia 1922 r. termin do składania przez osoby prawne zeznań o dochodzie, wyznaczony art. 50 niniejszego rozporządzenia na rok podatkowy 1922, przesuwa się do dnia 1 września 1922 r. dla tych towarzystw sprawozdawczych, których rok operacyjny nie zbiega się z rokiem kalendarzowym, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 550) o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym. (Dz.U.22.66.599).