Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.657

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 17 września 1920 r.
w sprawie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.

Na zasadzie art. 3, 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. Nr 67, poz. 449), uchwały Rady Ministrów z dn. 8 października 1920 r. oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. R. P. Ne 73, poz. 500), zarządza się, co następuje'
Art.  1.

Przerób ziemiopłodów w poszczególnych browarach w roku" gospodarczym 1920/21 zostaje ograniczony do ilości, odpowiadającej 1/3 (jednej trzeciej) przerobu słodu w roku 1913.

Zarządom poszczególnych browarów na przerób ziemiopłodów na piwo wyda Ministerstwo Aprowizacji zezwolenia, określające dokładnie ilość ziemiopłodów, jaka może być przez nie w roku gospodarczym 1920/21 nabyta z ponadkontyngentu i przerobiona. Nabywanie i przerabianie większych ilości ziemiopłodów, niż wskazane w zezwoleniach, jak również przerabianie bez zezwoleń, jest zakazane.

Art.  2.

Pozbywanie ziemiopłodów, jak również zużywanie ich na inne cele, niż wyrób piwa, oraz nabywania i pozbywanie słodu przez browary - jest zakazane.

Art.  3.

Zezwolenia na przerób całej ilości ziemiopłodów-w myśl art. 1 zostaną wydane tym tylko browarom, które w roku gospodarczym 1919/20 nie przekroczyły rocznego kontyngentu jęczmienia, przyznanego im przez Ministerstwo Aprowizacji. Browarom, które w roku 1919/20 przekroczyły przewidziany dla nich roczny kontyngent jęczmienia, Ministerstwo Aprowizacji zaliczy przerobione nadwyżki roku zeszłego na poczet kontyngentu bieżącego roku gospodarczego.

Art.  4.

Przy obliczaniu ilości jęczmienia, zużytego do wyprodukowania słodu, przyjmuje się wydajność 75 części suszonego, słodu ze 100 części jęczmienia.

Art.  5.

Browary winny prowadzić ścisłą ewidencję książkową, wykazującą przychód i rozchód ziemiopłodów i słodu, oraz pochodzenie i cenę zakupionych ziemiopłodów.

Art.  6.

Kontrolę ksiąg ewidencyjnych oraz wag automatycznych Ministerstwo Aprowizacji przeprowadza przez podległe mu władze administracyjne.

Art.  7.

Przekroczenie niniejszego rozporządzenia będzie karane w myśl art. 4-go ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku - o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. Nr 67, poz. 449 - 1920 r.).

Do przeprowadzenia postępowania karnego i wydawania orzeczeń powołane są władze administracyjne I-ej instancji.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.