Przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.27.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 marca 1927 r.
w sprawie przerachowania wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Na mocy art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Wkładki oszczędnościowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, nie podniesione przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 563), a pochodzące z przerachowania na polskie marki pełnowartościowych walut zagranicznych, wpłaconych za pośrednictwem konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej, względnie za pośrednictwem zagranicznych instytucyj kredytowych do b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej polskiej państwowej instytucji kredytowej, w walucie pełnowartościowej z poleceniem zapisania wpłaconej kwoty na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, bada na żądanie ich posiadaczy przeliczone na złote w złocie. Za podstawę przeliczenia będzie przyjęta suma dolarów S. Z. A. efektywnie wpłacona, względnie suma, która wyniknie z przerachowania na dolary S. Z. A. innych wpłaconych walut obcych pełnowartościowych według kursu tych walut na giełdzie New-Yorskiej w dniu wpłaty do konsulatu albo na rachunek zagraniczny b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub na takiż rachunek innej polskiej państwowej instytucji kredytowej. Następnie kwota dolarów S. Z. A. zostanie przeliczona na złote w złocie według parytetu 5,185 zł. za 1 dolara S. Z. A. Do obliczonej w powyższy sposób wkładki oszczędnościowej będą doliczone odsetki w wysokości 3 od sta w stosunku rocznym za czas od dnia 1 maja 1924 r. do dnia 1 listopada 1926 r.

Wpłata na wkładkę oszczędnościową pełnowartościowemi walutami winna być udowodniona.

Rozporządzenie Ministra Skarbu ustali:

1)
jakie waluty należy uważać za pełnowartościowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia oraz
2)
jakie dowody będą uważane za miarodajne.

Posiadaczom wkładek oszczędnościowych, przerachowanych na zasadzie art. 1 niniejszego rozporządzenia, będą wydane imienne książeczki oszczędnościowe Pocztowej Kasy Oszczędności, do których będzie wpisana wysokość wkładki, obliczona w myśl art. 1 niniejszego rozporządzenia. Wkładki te będą podlegały oprocentowaniu od dnia 1 listopada 1926 r. w stosunku rocznym trzy od sta, przyczem procent płatny będzie przez Pocztową Kasę Oszczędności półrocznie zdołu w dniach 1 maja i 1 listopada każdego roku za okazaniem książeczki oszczędnościowej.

Odsetki nie podniesione w ciągu lat pięciu od dnia ich płatności ulegają przedawnieniu.

Wkładki oszczędnościowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, przerachowane na zasadzie art. 1 niniejszego rozporządzenia, będą spłacone ich posiadaczem najdalej do dnia 1 listopada 1942 r. drogą losowania książeczek oszczędnościowych. Losowanie będzie się odbywało w Pocztowej Kasie Oszczędności w Warszawie w dniach 1 maja i 1 listopada każdego roku według planu amortyzacyjnego, który ogłosi Minister Skarbu. Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 1 maja 1928 r.

Wkładki, nie podniesione w ciągu lat 30 od dnia wylosowania książeczki, ulegają przedawnieniu.

Wkładki ulegające zwrotowi wskutek wylosowania książeczek oszczędnościowych, jak również odsetki należne od takich wkładek do dnia wylosowania będą wypłacane w złotych albo na życzenie posiadaczy wkładek w dolarach S. Z. A. lub w walucie kraju zamieszkania wkładcy według kursu danej waluty na giełdzie warszawskiej w dniu poprzedzającym wypłatę, przyjmując wartość złotego w złocie jako równą wartości 9/31 części grama czystego złota, obliczonej zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 534).

Na sumę niezbędną dla pokrycia wkładów, przerachowanych w myśl art. 1 niniejszego rozporządzenia, a przekraczającą zobowiązania Pocztowej Kasy Oszczędności z tytułu ustawy z dnia 18 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 563), wyda Skarb Rzeczypospolitej Polskiej Pocztowej Kasie Oszczędności zobowiązania pisemne. Zobowiązania te będą płatne w kwotach i terminach półrocznych, odpowiadających planowi amortyzacyjnemu wkładek, przewidzianemu w art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Termin składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych na podstawia niniejszego rozporządzenia upływa w rok od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu do niniejszego rozporządzenia.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Z dniem 13 kwietnia 1929 r. termin do składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich, oraz dowodów, stwierdzających wpłatę waluty pełnowartościowej, przedłuża się do dnia 30 czerwca 1930 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o przedłużaniu terminu do składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich. (Dz.U.29.23.233).