§ 2. - Przerachowanie wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.50.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1927 r.
§  2.
Do podań wskazanych w § 1 należy dołączyć książeczkę wkładkową Pocztowej Kasy Oszczędności, a o ile książeczka ta została uprzednio wysłana do Pocztowej Kasy Oszczędności, należy fakt ten powołać w podaniu i podać datę wysłania książeczki. Pozatem do podań winny być dołączone dowody, stwierdzające wpłatę waluty pełnowartościowej. Za dowody takie bada uważane:
1)
Potwierdzenie konsulatu z odbioru gotówki. Jeżeli posiadacz wkładki nie jest w możności przedłożenia potwierdzenia konsulatu, winien przedstawić zwrotne pokwitowanie Pocztowej Kasy Oszczędności jako odbiorcy dla przesyłającego, a w braku tegoż winien podać siedzibę konsulatu, w którym wkładkę wpłacił, datę wpłaty, oraz kwotę wpłaconą w obcej walucie.
2)
Pokwitowanie banku, który jako korespondent zagraniczny b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przyjmował wpłaty w walutach pełnowartościowych dla b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pokwitowanie powyższe winno zawierać datą uskutecznionej wpłaty oraz wysokość kwoty, wpłaconej w obcej walucie. O ile z powyższego pokwitowania nie będzie wynikało, iż wpłacona kwota była przeznaczona na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, fakt ten winien być stwierdzony innemi dowodami. Pozatem w razie stwierdzonej konieczności petent będzie zobowiązany dołączyć do podania zaświadczenie banku, stwierdzające datę, w której przyjęta przez bank od petenta kwota została przekazana do dyspozycji b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz wskazujące sposób dokonania powyższego przekazu przez bank.
3)
O ile wpłata wkładki w obcej walucie pełnowartościowej nastąpiła za pośrednictwem zagranicznych instytucyj kredytowych do polskiej państwowej instytucji kredytowej innej niż b. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa z poleceniem zapisania wpłaconej kwoty na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, winny być przedłożone dowody analogiczne do wymienionych w ustępie poprzednim.
4)
W wypadkach wpłacania w kraju kwot w pełnowartościowej walucie zagranicznej na wkładki oszczędnościowe w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie lub jej oddziałów, względnie innych państwowych instytucyj kredytowych polskich, należy przedłożyć zaświadczenie Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej instytucji państwowej, stwierdzające, iż wpłacona na rachunek instytucyj państwowych polskich kwota w walucie pełnowartościowej została w równowartości marek polskich przekazaną Pocztowej Kasie Oszczędności celem zapisania jej na wkładkę oszczędnościową petenta.