Przeprowadzenie w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.45.220

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1985 r.
w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:
1.
Spis ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zwany dalej "spisem", zostanie przeprowadzony w dniach od 15 do 25 czerwca 1986 r. według stanu o północy z dnia 14 na dzień 15 czerwca 1986 r.
2.
Spis zostanie przeprowadzony łącznie z czerwcowym spisem rolniczym, przeprowadzanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 13).
1.
Spis obejmie ludność faktycznie zamieszkałą w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz cechy zespołowe tej ludności.
2.
Szczegółowy zakres spisu określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Osoby podlegające spisowi są obowiązane do udzielania organom spisowym ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
2.
W razie nieobecności osób obowiązanych do udzielania odpowiedzi, odpowiedzi udzielają inni pełnoletni domownicy.
1.
W zakresie organizacji spisu, jego przygotowania i przeprowadzenia, kierowania pracami związanymi ze spisem, powoływania biur i rachmistrzów spisowych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi szczegółowe zasady przeprowadzenia spisu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPISU LUDNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 1986 R.

Spis ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych obejmuje:

1. Cechy indywidualne ludności:

1) płeć,

2) rok urodzenia,

3) poziom wykształcenia użytkownika gospodarstwa rolnego (wyższe lub średnie rolnicze, wyższe lub średnie nierolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze, zasadnicze zawodowe nierolnicze, podstawowe ukończone i nie ukończone),

4) źródło utrzymania (praca wyłącznie w gospodarstwie rolnym, praca głównie w gospodarstwie rolnym i dodatkowo poza gospodarstwem, praca głównie poza gospodarstwem rolnym i dodatkowo w gospodarstwie, praca głównie w gospodarstwie rolnym i dodatkowo niezarobkowe źródło utrzymania, głównie niezarobkowe źródło utrzymania i dodatkowo praca w gospodarstwie rolnym, praca wyłącznie poza gospodarstwem rolnym lub głównie poza gospodarstwem rolnym i dodatkowo niezarobkowe źródło utrzymania, wyłącznie niezarobkowe źródło utrzymania lub głównie niezarobkowe źródło i dodatkowo praca poza gospodarstwem rolnym, na utrzymaniu).

2. Cechy zespołowe:

1) ogólna powierzchnia gruntów,

2) fakt posiadania: instalacji doprowadzającej wodę, trójfazowego napięcia elektrycznego, ciągnika dwuosiowego,

3) wartość sprzedanych produktów jednostkom uspołecznionym w 1985 r. w tys. zł,

4) podstawowe źródło dochodów gospodarstwa domowego,

5) liczba hektarów przeliczeniowych.

Wymieniony zakres informacji zostanie wzbogacony na etapie opracowania o następujące dane ze spisu rolniczego:

- powierzchnia użytków rolnych,

- bydło ogółem, w tym krowy,

- trzoda chlewna,

- owce,

- konie.