Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  6. Na szkolenie specjalistyczne może być skierowany funkcjonariusz, który spełnia następujące warunki:
1) nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego;
2) nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie dyscyplinarne;
3) w ostatniej ocenie okresowej wnioskowano o mianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu lub uzyskał pozytywną opinię służbową z wnioskiem o mianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu;
4) (uchylony).