Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  2.
1. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej, zwanego dalej "szkoleniem dla korpusu aspirantów Służby Celnej", zależy od charakteru zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz zajmowanego przez niego stanowiska służbowego i obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące:
1) wykonywanych przez Służbę Celną kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
2) nadawania przeznaczeń celnych;
3) podatków pobieranych przez organy celne;
4) zwalczania przestępczości;
5) postępowania w sprawach celnych oraz postępowania podatkowego;
6) prawa Unii Europejskiej;
7) komunikacji interpersonalnej i asertywnej;
8) musztry i zasad zachowania w Służbie Celnej.
2. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej, zwanego dalej "szkoleniem dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej", obejmuje szkolenie z języka obcego oraz wybrane zagadnienia dotyczące:
1) psychologii i etyki;
2) organizacji i zarządzania;
3) finansów publicznych;
4) prawa zamówień publicznych;
5) prawa konstytucyjnego;
6) administracji publicznej;
7) funkcjonowania Służby Celnej;
8) międzynarodowych aspektów działania Służby Celnej;
9) bezpieczeństwa informacji.
3. W przypadku gdy szkolenie z języka obcego jest realizowane w trybie stacjonarnym, program szkolenia specjalistycznego obejmuje także zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.