Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  14.
1. Egzamin przeprowadza się w ośrodkach szkoleniowych realizujących szkolenia dla funkcjonariuszy albo w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielną pracę oraz w sposób umożliwiający zakodowanie danych osobowych funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu.