Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  12.
1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, dwóch członków oraz sekretarz.
2. Przewodniczący oraz członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani spośród funkcjonariuszy służby stałej lub członków korpusu służby cywilnej odpowiednio pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, posiadających nieposzlakowaną opinię, autorytet, wiedzę z zagadnień specjalistycznych oraz doświadczenie zawodowe, które dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.
3. Sekretarz komisji egzaminacyjnej powoływany jest spośród funkcjonariuszy służby stałej lub członków korpusu służby cywilnej odpowiednio pełniących służbę lub zatrudnionych w komórce szkoleniowej.
4. W skład komisji egzaminacyjnej nie mogą być powołane osoby, które były wykładowcami na szkoleniu specjalistycznym.