§ 6. - Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.15.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1945 r.
§  6.
(1)
Przymusowemu szczepieniu ochronnemu nie podlegają:
a)
osoby, które w ciągu ostatnich 5-ciu lat przebyły dur brzuszny,
b)
osoby obłożnie chore, które z tego powodu nie mogą stawić się na punkt szczepienia lub osoby, dla których szczepienie jest bezwzględnie szkodliwe dla zdrowia,
c)
osoby, przebywające w pomieszczeniach, w których w terminie szczepienia panują choroby zakaźne o charakterze epidemicznym, z wyjątkiem duru brzusznego lub durów rzekomych; w tym przypadku przymusowe szczepienie ochronne ulega odroczeniu i winno być przeprowadzone po ustaniu przeszkody, nawet po upływie ogólnego terminu szczepienia.
(2)
Osoby wymienione w ust. (1) niniejszego paragrafu obowiązane są przedstawić w punktach szczepienia świadectwa lekarskie, stwierdzające istnienie przyczyn, zwalniających je od obowiązku szczepienia ochronnego. Świadectwa te lekarze urzędowi winni wydawać bezpłatnie, przyczym narówni ze świadectwami tych lekarzy traktowane będą świadectwa lekarzy ubezpieczalni społecznej i lekarzy wolno praktykujących.