Przeprowadzenie przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 19 lutego 1973 r.
w sprawie przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych. *

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Przewód kwalifikacyjny na stanowisko docenta w zakresie dyscyplin artystycznych przeprowadzają rady wydziałów, w granicach nadanych im uprawnień, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 1972 r. w sprawie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. Nr 18, poz. 128).
Celem przewodu jest stwierdzenie posiadania przez kandydata na stanowisko docenta kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych.
1.
Jeżeli na wydziale wakuje stanowisko docenta, dziekan przedstawia rektorowi kandydatury na to stanowisko, a po uzyskaniu wstępnej aprobaty rektora zwraca się do kandydatów o złożenie odpowiedniej dokumentacji, obejmującej:
1)
podanie kandydata o wszczęcie przewodu w zakresie danej dyscypliny artystycznej,
2)
życiorys,
3)
dokumenty, opinie i oświadczenia wykazujące spełnienie warunków, od których uzależnione jest dopuszczenie do przewodu,
4)
dane dotyczące pracy kwalifikacyjnej,
5)
temat wykładu kwalifikacyjnego.
2.
Dziekan zwraca się do rady wydziału o opinię w sprawie wyboru kandydata do przewodu spośród osób, które złożyły dokumentację, a następnie przekazuje własny wniosek wraz z opinią rady wydziału rektorowi.
3.
Rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, kieruje wniosek o dopuszczenie do przewodu kandydata, który uzyskał najlepszą opinię rady wydziału i senatu, do rady wydziału właściwego do przeprowadzenia przewodu, zwanej dalej "radą właściwego wydziału", załączając dokumentację.
1.
Rada właściwego wydziału, po otrzymaniu wniosku wraz z dokumentacją:
1)
podejmuje uchwałę co do dopuszczenia kandydata do przewodu (§ 6),
2)
przeprowadza przewód.
2.
Rada właściwego wydziału zaprasza do udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich z tytułem profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo zajmujących stanowisko docenta, reprezentujących daną lub pokrewną dyscyplinę artystyczną w innych szkołach, a w braku takich osób, co najmniej dwóch wybitnych specjalistów z danej dziedziny, nie będących nauczycielami akademickimi.
3.
Rada właściwego wydziału, która uzyskała na czas określony uprawnienia do przeprowadzania przewodów, może podjąć czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli uzupełni swój skład do liczby osób określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów powołanego w § 1 przez zaproszenie do udziału w tych czynnościach nauczycieli akademickich z tytułem profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo zajmujących stanowisko docenta z innych wyższych szkół artystycznych, reprezentujących daną lub pokrewną dyscyplinę artystyczną.
4.
Rada właściwego wydziału uprawnionego na czas określony do przeprowadzania przewodu uzupełnia swój skład osobowy w związku z przepisem ust. 2 niezależnie od uzupełnienia swego składu w związku z przepisem ust. 3.
5.
Jeżeli kandydat na stanowisko docenta jest pracownikiem wydziału nie uprawnionego do przeprowadzania przewodu, wśród zaproszonych osób, o których mowa w ust. 3, powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo zajmujący stanowisko docenta na tym wydziale, a w razie braku takiej osoby - dziekan tego wydziału.
6.
Poza wypadkami określonymi w ust. 2-5 rada właściwego wydziału może zaprosić do udziału w czynnościach przewodu z głosem doradczym wybitnych specjalistów z danej dziedziny, nie będących nauczycielami akademickimi.
1.
Do przewodu może być dopuszczona osoba, która:
1)
posiada osiągnięcia artystyczne, stanowiące twórczy wkład do rozwoju danej gałęzi sztuki,
2)
posiada dyplom z tytułem magistra lub dyplom (świadectwo) równorzędny albo ukończone wyższe studia zawodowe lub studia równorzędne,
3)
zajmuje co najmniej stanowisko adiunkta lub inne stanowisko nauczyciela akademickiego, na którym wykazała zdolność do kształcenia i wychowywania studentów,
4)
posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5)
posiada kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do wykonywanie funkcji nauczyciela i wychowawcy młodzieży w duchu socjalistycznych zasad współżycia w społeczeństwie,
6)
zamierza poświęcić się zawodowo pracy w szkole.
2.
W uzasadnionych wypadkach do przewodu może być również dopuszczona osoba, która nie zajmuje stanowiska określonego w ust. 1 pkt 3.
Rada właściwego wydziału po rozpatrzeniu, czy kandydat odpowiada warunkom określonym w § 5, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do przewodu.
1.
Przewód obejmuje:
1)
ocenę kwalifikacji artystycznych kandydata na stanowisko docenta, dokonaną na podstawie całego jego dorobku artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy kwalifikacyjnej, która powinna stanowić twórczy wkład do rozwoju danej gałęzi sztuki,
2)
kolokwium kwalifikacyjne,
3)
wykład kwalifikacyjny,
4)
powzięcie przez radę właściwego wydziału uchwały o posiadaniu przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta.
2.
Praca kwalifikacyjna powinna być wykonana w zakresie tej dyscypliny artystycznej, która odpowiada specjalizacji reprezentowanej przez osobę odbywającą przewód.
1.
Rada właściwego wydziału, po podjęciu uchwały o dopuszczeniu kandydata do przewodu, ustala szczegółowy program i zakres pracy kwalifikacyjnej oraz powołuje trzech recenzentów do oceny całego artystycznego dorobku kandydata.
2.
Recenzentów powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo zajmujących stanowisko docenta. Recenzentem może być także emerytowany nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
3.
Jednym z recenzentów powinna być osoba nie zatrudniona w szkole przeprowadzającej przewód.
4.
Recenzja powinna zawierać ocenę pracy kwalifikacyjnej oraz całego artystycznego dorobku kandydata wraz z uzasadnieniem, a w szczególności opinię, czy praca kwalifikacyjna stanowi twórczy wkład do rozwoju danej gałęzi sztuki.
5.
Recenzję należy przedstawić radzie właściwego wydziału nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia przedstawienia pracy kwalifikacyjnej.
6.
Przyjęcie obowiązków recenzenta w przewodzie jest obowiązkiem służbowym nauczycieli akademickich. Zwolnienie zainteresowanego od objęcia powyższych obowiązków może nastąpić w uzasadnionych wypadkach.
7.
Za opracowanie recenzji przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach przewidzianych w przepisach w sprawie wynagrodzenia za opracowanie recenzji rozpraw habilitacyjnych.
1.
Rada właściwego wydziału po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę co do dopuszczenia kandydata do kolokwium kwalifikacyjnego.
2.
Kolokwium kwalifikacyjne odbywa się na posiedzeniu rady właściwego wydziału. Kolokwium powinno stanowić dyskusję nad pracą kwalifikacyjną i nad całym artystycznym dorobkiem kandydata oraz powinno wykazać jego znajomość problematyki artystycznej i pedagogicznej tej dyscypliny, w której zakresie przeprowadza się przewód.
1.
Po zakończeniu kolokwium rada właściwego wydziału podejmuje uchwałę co do dopuszczenia kandydata do wykładu kwalifikacyjnego i wyznacza termin wykładu.
2.
Kandydat wygłasza wykład kwalifikacyjny na posiedzeniu rady właściwego wydziału.
3.
Wykład kwalifikacyjny ma na celu wykazanie przez kandydata umiejętności zwięzłego i jasnego przedstawiania zagadnień artystycznych lub dydaktyczno-metodycznych.
4.
Rada właściwego wydziału w uzasadnionych wypadkach może zwolnić kandydata od wykładu kwalifikacyjnego.
Na podstawie wyników przeprowadzanych czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, rada właściwego wydziału podejmuje uchwałę o posiadaniu lub o nieposiadaniu przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta w określonej dyscyplinie artystycznej.
1.
Od uchwał rady właściwego wydziału o:
1)
niedopuszczeniu kandydata do przewodu (§ 6),
2)
niedopuszczeniu kandydata do kolokwium kwalifikacyjnego (§ 9 ust. 1),
3)
niedopuszczeniu kandydata do wykładu kwalifikacyjnego (§ 10 ust. 1)

służy kandydatowi odwołanie do rektora szkoły. W tym wypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114).

2.
Od uchwały rady właściwego wydziału o nieposiadaniu przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta w określonej dyscyplinie artystycznej służy kandydatowi odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki, który podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.
3.
W razie uwzględnienia odwołania Minister Kultury i Sztuki zleca ponowne przeprowadzenie przewodu radzie właściwego wydziału innej szkoły.
1.
Do udziału w głosowaniu rady właściwego wydziału w sprawach dotyczących przewodu są uprawnieni:
1)
członkowie rady właściwego wydziału posiadający tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo zajmujący stanowisko docenta,
2)
osoby zaproszone w myśl § 4 ust. 2-5 oraz recenzenci.
2.
Do ważności uchwał rady właściwego wydziału w sprawach określonych w § 6, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 i 4 wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
3.
Do ważności uchwały rady właściwego wydziału o posiadaniu lub o nieposiadaniu przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta w określonej dyscyplinie artystycznej (§ 11) wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
Rada właściwego wydziału przekazuje rektorowi szkoły, która skierowała wniosek o przeprowadzenie przewodu, uchwały wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1-3 oraz uchwałę o posiadaniu lub o nieposiadaniu przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta w określonej dyscyplinie artystycznej - wraz z dokumentacją.
Z przebiegu posiedzeń rady właściwego wydziału w sprawach dotyczących przewodu sporządza się protokoły.
1.
Rektor szkoły, w której wakuje stanowisko docenta, po otrzymaniu uchwały rady właściwego wydziału stwierdzającej posiadanie przez kandydata kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia stanowiska docenta w określonej dyscyplinie artystycznej występuje do Ministra Kultury i Sztuki z wnioskiem o powołanie tej osoby na stanowisko docenta.
2.
Rektor załącza do wniosku opinie rady wydziału i senatu uzyskane w myśl § 3 ust. 2 i 3, które traktuje się jako opinie wymagane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114).
1.
Minister Kultury i Sztuki po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 16, decyduje o powołaniu kandydata na stanowisko docenta, po zasięgnięciu opinii Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.
2.
Na wniosek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego Minister Kultury i Sztuki może zarządzić ponowne przeprowadzenie przewodu przez radę właściwego wydziału innej szkoły i od jego wyników uzależnić decyzję w sprawie powołania danego kandydata na stanowisko docenta.
1.
Jeżeli wakujące stanowisko docenta nie zostało obsadzone na skutek negatywnego wyniku przewodu, do przewodu zostaje dopuszczony nowy kandydat.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie ponownego dopuszczenia kandydata do przewodu w trybie § 12. W tym wypadku stanowiska docenta nie obsadza się do czasu zakończenia tego przewodu.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przewodzie - należy przez to rozumieć przewód kwalifikacyjny na stanowisko docenta,
2)
szkole - należy przez to rozumieć wyższą szkołę artystyczną,
3)
docencie - należy przez to rozumieć docenta zatrudnionego na podstawie mianowania,
4)
wydziale - należy przez to rozumieć również jednostkę organizacyjną międzywydziałową lub pozawydziałową,
5)
dziekanie - należy przez to rozumieć również kierownika jednostki organizacyjnej międzywydziałowej lub pozawydziałowej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. Nr 4, poz. 25).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 września 1982 r. nin. rozporządzenie zachowuje moc w zakresie niesprzecznym z ustawą z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.82.14.113) - zob. art. 228 powołanej ustawy.