§ 7. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich... - Dz.U.2022.828 - OpenLEX

§ 7. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.828

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2022 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. poz. 1627), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).