§ 4. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich... - Dz.U.2022.828 - OpenLEX

§ 4. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.828

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2022 r.
§  4. 
1. 
W ramach przeprowadzanych badań lekarskich, o których mowa w § 1, lekarz przeprowadzający badanie lekarskie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandydata na strażaka ratownika OSP.
2. 
Zakres oraz częstotliwość badań, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
4. 
Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych albo o przeciwwskazaniach do udziału w tych działaniach, albo stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, albo o przeciwwskazaniach do udziału w tym szkoleniu.