§ 2. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich... - Dz.U.2022.828 - OpenLEX

§ 2. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.828

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2022 r.
§  2. 
1. 
Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "podmiotem kierującym na badania". Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnych badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia strażaka ratownika OSP.
2. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane strażakowi ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań.
3. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej;
3)
funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej;
4)
informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.