Art. 2. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 2. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  2.
1.
Oznaczone w art. 1 prace wykonywać będą okręgowe urzędy ziemskie we własnym zarządzie albo przez osoby lub instytucje, którym urzędy te zlecą wykonanie tych prac.
2.
Urzędy ziemskie mogą pozostawić zainteresowanym właścicielom gruntów wykonanie w ustanowionym terminie robót meljoracyjnych i budowy studzien (p. b) i c) art. 1), przy zachowaniu jednakże nadzoru w rękach urzędów ziemskich. Opieszałe lub niedbałe wykonywanie tych robót przez samych zainteresowanych uprawniać będzie urzędy ziemskie do wykonania ich jednym ze sposobów, wskazanych w cz. 1.