Art. 14. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 14. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  14. 13

1.
Dokonanie studjów i prac wstępnych (ekspertyza, projekt techniczny) zarządza okręgowy urząd ziemski. Projekt techniczny będzie przedstawiony stronom oraz osobom interesowanym, celem wypowiedzenia się co do zaprojektowanych prac. Po rozpatrzeniu zgłoszonych w wyznaczonym terminie zarzutów i żądań okręgowy urząd ziemski wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu i przystąpieniu do robót na gruncie.
2.
Osobami interesowanemi w rozumieniu cz. 1 mogą być w szczególności osoby, które mogłyby ponieść szkody wskutek wykonania projektu. Osobom interesowanym służy narówni z właścicielami gruntów objętych pracami i innemi stronami prawo odwołania od decyzji okręgowego urzędu ziemskiego o przystąpieniu do robót wykonawczych.
3.
Zatwierdzenie projektów technicznych w trybie rozporządzenia niniejszego zastępuje pozwolenie wodno-prawne, przewidziane w ustawie wodnej; postępowanie wodno-prawne w prawie projektów zatwierdzanych w trybie rozporządzenia niniejszego, wszczynane będzie jedynie wskutek zgłoszenia roszczeń przez osoby interesowane i ograniczy się do rozprawy i orzeczenia co do tych roszczeń; orzeczenie to nie może zmienić zatwierdzonego projektu technicznego.
4.
Przy wykonywaniu robót konserwacyjnych urzędy ziemskie nie są obowiązane do sporządzania projektów technicznych i przedstawiania ich stronom oraz osobom interesowanym; decyzje o wykonaniu robót konserwacyjnych są ostateczne.
13 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.