§ 7. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  7.
Rozpoczynając kontrolę, kontroler okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym, w przypadku kontrolera niebędącego pracownikiem Urzędu Nadzoru, z zastrzeżeniem § 10.