§ 5. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  5.
1.
Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Prezesa Urzędu Nadzoru.
2.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
2)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej kontrolera albo numer dowodu osobistego kontrolera niebędącego pracownikiem Urzędu Nadzoru,
3)
nazwę podmiotu kontrolowanego,
4)
przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli i termin jej rozpoczęcia.