§ 4. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  4.
1.
Prowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotu kontrolowanego, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
2.
Do zakresu kontroli należy sprawdzanie:
1)
działalności, stanu majątkowego i gospodarki finansowej kas chorych,
2)
realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z kasami chorych,
3)
działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego.