§ 2. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Prezesie Urzędu Nadzoru - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych lub osobę przez niego upoważnioną,
2)
kierowniku podmiotu kontrolowanego - należy przez to rozumieć kierownika podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną,
3)
kontrolerze - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, zwanego dalej "Urzędem Nadzoru", lub inną osobę upoważnioną przez Prezesa Urzędu Nadzoru.