§ 19. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  19.
1.
Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik podmiotu kontrolowanego.
2.
Przed podpisaniem protokołu kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.
3.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, należy zgłosić na piśmie do Prezesa Urzędu Nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy. Jeżeli okoliczności, których dotyczą zastrzeżenia, wymagają dalszych wyjaśnień, kontroler podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń uwzględnia je w protokole.
5.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Prezes Urzędu Nadzoru przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.