§ 18. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  18.
1.
Po przeprowadzeniu kontroli kontroler sporządza protokół kontroli.
2.
Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego oraz ustalenia kontroli, w tym nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także wnioski wynikające z kontroli.
3.
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres podmiotu kontrolowanego,
2)
imiona i nazwiska kierownika podmiotu kontrolowanego i kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego oraz daty objęcia przez nich stanowisk,
3)
imiona i nazwiska pracowników, którzy w toku kontroli złożyli wyjaśnienia lub oświadczenia, oraz osób, o których mowa w § 12 ust. 3,
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z zaznaczeniem przerw w kontroli,
5)
imię i nazwisko kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
6)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
7)
spis załączników,
8)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu i prawie odmowy podpisania protokołu,
9)
datę sporządzenia protokołu,
10)
parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na każdej stronie protokołu,
11)
datę i miejsce podpisania protokołu.