§ 15. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  15.
1.
W razie niebezpieczeństwa utraty dowodów kontroler zabezpiecza je poprzez:
1)
przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu,
2)
opieczętowanie i oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub innemu upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego,
3)
zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez kontrolera i przechowywanie ich w siedzibie Urzędu Nadzoru.
2.
O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje Prezes Urzędu Nadzoru.