§ 12. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  12.
1.
Członkowie organów statutowych oraz pracownicy podmiotu kontrolowanego udzielają, w wyznaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza protokół, który podpisują kontroler i osoba składająca wyjaśnienia.
2.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą wyjaśnienia, kontroler podpisuje protokół i podaje przyczynę odmowy podpisania protokołu.
3.
Każdy może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.
4.
Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono związek z przedmiotem kontroli.