Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

IV.

Ulgi w opłacie rat.

§  29. W razie nieszczęśliwych wypadków: pożaru, śmierci, ciężkiej choroby i t p. może być dłużnikowi udzielona przez Prezesa G. U. Z. ulga w formie odroczenia przypadającej należności na jeden rok lub rozłożenia jej na sześć najbliższych terminów płatności.

Dłużnik mimo przyznanej ulgi nie może być winien więcej jak trzy raty kapitałowe i dopiero po spłacie jednej sumy ulgowej może mieć prawo do nowej ulgi.

§  30. Ulgi mogą być udzielane także zrzeszeniom, wymienionym w §§ 5 i 6 przytem:
a) do pożyczek hipotecznych stosują się ulgi na zasadach postanowionych w § 29,
b) przy pożyczkach niehipotekowanych może być najwyżej jedna rata kapitałowa rozłożona na dwa najbliższe terminy płatności.
§  31. Przyznana ulga nie zwalnia dłużnika od zapłacenia w terminie procentu oraz: dodatku na administrację Banku.
§  32. W celu przyznania ulgi dłużnik składa podanie przynajmniej na miesiąc przed terminem płatności Komisarzowi Ziemskiemu, który po zbadaniu okoliczności sprawy przedkłada wniosek Prezesowi K. Z. O., ten zaś przesyła sprawę Prezesowi G. U. Z. do decyzji.
§  33. Prezes G. U. Z. przed terminem ustanowionym w art. 28 rozporządzenia R. M. komunikuje swą decyzję powziętą w przedmiocie zgłoszenia petenta o ulgą P. P. Bankowi Rolnemu w celu wstrzymania kroków egzekucyjnych przeciw dłużnikom, którym ulga została dozwoloną.