Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

II.

Zabezpieczenie i wypłata pożyczki.

§  13. Udzielone pożyczki (z wyjątkiem dzierżawnych art. 19 rozporządzenia Rady Ministrów) mają być hipotecznie zabezpieczone, a mianowicie:
a) gruntowe na pierwszem miejscu,
b) inwestycyjne winny mieścić się w sumie 75% szacunku gruntu ustalonego w myśl §§ 8-10 niniejszych przepisów, o ile tenże nie jest obciążony pożyczką gruntową,
c) jeżeli zaś posiadłość obciążona jest pożyczką gruntową, wówczas pożyczka inwestycyjna łącznie z poprzedzającem ją obciążeniem winna się mieścić w granicach 100% ustalonego szacunku.
§  14. O powziętej decyzji, zezwalającej na udzielenie pożyczki powiadamia Prezes G. U. Z. Dyrekcję P. P. Banku Rolnego, przesyłając jej akta sprawy; P. P. Bank Rolny ustala ostateczną redakcję obligu względnie skryptu dłużnego oraz wpisów do wykazu hipotecznego dołączonych do sprawy (§ 11), poczem zwraca te projekty Prezesowi K. Z. O. w celu dopełnienia przez reflektantów ostatecznych warunków pożyczki i jej zabezpieczenia.
§  15. Prezes K. Z. O. oznajmia niezwłocznie petentom, iż przyznana, pożyczka zostanie wypłaconą:
a) po sporządzeniu przez dłużników obligu, względnie skryptu dłużnego w formie prawem przepisanej według ostatecznej redakcji ustalonej przez P. P. Bank Rolny,
b) po złożeniu zaświadczenia wydziału hipotecznego na ziemiach b. zaboru rosyjskiego o wniesieniu żądanych wpisów do wykazu, zaś skryptu dłużnego, klauzulą hipoteczną zaopatrzonego w Małopolsce, stwierdzających hipoteczne zabezpieczenie, wymagane dla pożyczek gruntowych i inwestycyjnych w myśl § 13,
c) po złożeniu dowodów, względnie po wykazaniu, iż wszelkie inne warunki przyznanej pożyczki zostały należycie dopełnione.
§  16.
P.
P. Bank Rolny po otrzymaniu dokumentów pod pp. a) b) względnie c) wyże; wyszczególnionych, przekazuje Prezesowi K. Z. O. sumę przyznanej pożyczki (walutę pożyczkowa) do wypłaty wraz z książeczką obrachunkową w celu doręczenia dłużnikowi.
§  17. Oblig lub skrypt dłużny zrzeszenia lub spółki cywilnej utworzonej dla dzierżawienia majętności ziemskiej (§ 6) jest osobistem i solidarnem zobowiązaniem członków zrzeszenia lub spółki bez zabezpieczenie hipotecznego.

Wypłata przyznanej takiemu zrzeszeniu lub spółce pożyczki przez P. P. Bank Rolny nastąpi w sposób wyżej w § 16 określony po otrzymaniu sporządzonego w formie prawem przepisanej obligu lub skryptu dłużnego oraz dowodów na dopełnienie warunków pożyczki.

§  18. W celu uzyskania zwolnienia od ograniczeń, wyszczególnionych w art. 23 rozporządzenia Rady Ministrów, mają interesowani wnosić podania w trybie, przepisanym przy udzielaniu pożyczek.

Wymagane w tej mierze zezwolenie na dokonywanie przez dłużników odnośnych aktów prawnych udziela Prezes G. U. Z. po zasięgnięciu opinji P. P. Banku Rolnego.