Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1922 r.
w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 24 stycznia 1922 r. o zniesieniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego i o wstrzymaniu potrącania podatku dochodowego przez służbodawców na zasadzie ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

Na mocy art. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 11 poz. 86) o zniesieniu mocy obowiązującej ustawy z dn. 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego (Dz. U. R. P. № 47, poz. 287) i o wstrzymaniu potrącania podatku dochodowego przez służbodawców na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) zarządza się co następuje:

Do art. 4 ustawy.

§  1. Płatnicy daniny, wymieni w art. 2 cz. I i IV tudzież w art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. r. 1922 № 1, poz. 1), mający w myśl art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 11, poz. 86) prawo do zażądania zwrotu podatku dochodowego, winni pokwitowania na wpłacony tymczasowy podatek dochodowy za lata podatkowe 1920 i 1921 okazać tej kasie poborowej (zarządu gminnego-magistratu), która jest właściwa do pobrania od nich daniny i w której znajdują się księgi poboru (listy rozkładu) daniny względnie listy lokatorów. O ile wspomniana kasa poborowa stwierdzi, że wpłacona przez poszczególnego płatnika kwota tymczasowego podatku dochodowego za powyższe lata przewyższa 1/4 część kwoty daniny od niego przypadającej, powinna niezwłocznie wypisać na drugiej stronie pokwitowania, ile wynosi łączna suma daniny, przypadająca od danego płatnika, stwierdzić słowami tę kwotę, wyszczególnić kategorję daniny i umieścić bezpośrednio pod tem pieczęć gminną i podpisy wójta (burmistrza i t. p.) oraz kasjera względnie funkcjonarjusza gminnego, zajętego poborem i księgowaniem wpłat daniny.
§  2. Z pokwitowaniem na wpłacony podatek dochodowy, zaświadczonem w trybie wskazanym w paragrafie poprzednim, winien płatnik zgłosić się do tej władzy podatkowej I instancji, która dokonała wymiaru tymczasowego podatku dochodowego. Władza ta jest obowiązana w tym samym dniu, w którym płatnik się zgłosi, zbadać, czy zachodzą warunki do zarządzenia zwrotu w myśl art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 11, poz. 86), a w danym wypadku, w tymże dniu wystawić zwykłym trybem (§ 27 i następne przepisów rachunkowo-kasowych) asygnację zwrotu różnicy między kwotą wpłaconego podatku dochodowego a 1/4 częścią daniny.
§  3. Każde zarządzenie zwrotu, o którem mowa w paragrafie poprzednim, władza podatkowa i instancji wpisze do kontroli, która winna być zaprowadzona według wzoru № 1.

Do tej kontroli należy wciągać zgłaszających się płatników w porządku chronologicznym i okazane przez płatnika pokwitowania na zapłacony tymczasowy podatek dochodowy należy dołączyć do kontroli, a w miejsce tych pokwitowań dać płatnikowi zawiadomienie według wzoru № 2, którego kopję sporządzoną przez kalkę należy dołączyć do asygnacji.

§  4. O ile wpłata podatku dochodowego nastąpiła w bieżącym okresie budżetowym, władza podatkowa I instancji zarządzi zwrot ze sum obrotowych, o ile zaś wpłata była uskutecznioną w poprzednim okresie budżetowym, zwrot uskuteczniony będzie ze specjalnego kredytu, który się otwiera do dyspozycji władz podatkowych I instancji.
§  5. Po dokonaniu czynności, wskazanych w § 3, władza podatkowa I instancji przesyła asygnację kasie skarbowej do dokonania wypłaty, wręcza talon płatnikowi i skierowuje go do tejże kasy po odbiór kwoty przekazanej mu do wypłaty.

Kasa skarbowa winna uskutecznić wypłatę w tym samym dniu, w którym płatnik się zgłosi i uwidocznić odpisanie zwróconej (asygnowanej) kwoty tymczasowego podatku dochodowego w księdze bierczej (likwidacyjnej, kontowej) tego podatku.

§  6. Jeżeli płatnik oświadczy, że przekazaną mu do zwrotu kwotę tymczasowego podatku dochodowego przeznacza na zapłacenie przypadającej od niego daniny - to kasa skarbowa przyjmuje kwotę przypadającej od płatnika daniny i zawiadamia o tem właściwą kasę poborową stosownie do instrukcji kasowej, dotyczącej poboru daniny.
§  7. Postanowienia paragrafów poprzednich stosuje się odpowiednio także do płatników innych kategorji daniny niż wymienionych w § 1, z tą zmianą, że pokwitowania na zapłacony podatek dochodowy należy okazać władzy podatkowej I instancji, właściwej do sprawdzenia obliczenia daniny, tudzież, że władza zamieszcza na tychże pokwitowaniach zaświadczenia, o których mowa w § 1.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

KSIĘGA ZWROTÓW TYMCZASOWEGO PODATKU DOCHODOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  2

ZAWIADOMIENIE.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Sprostowanie:

W Dz. W. R. P. z d. 9.II- 1922 r. № 9, poz. 61 w rozporządzeniu. Min. Spr. Wojsk, z d. 31.I. 1922 r. wydanem w porozumieniu z Min. Spr. Wewn. i Min. b. Dz. Pr. w przedmiocie powołania mężczyzn uifcdzonych w roku 1901 do czynnej służby wojskowej w szeregach wojska stałego

w § 4 w wierszu trzecim wydrukowano: "1921" winno być: "1901".