§ 6. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 6. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  6.
1)
O ustalenie wagi netto przez faktyczne wyważenie (art. 5 ust. 6-c) strona powinna umieścić w zgłoszeniu celnem odpowiedni wniosek, dołączając do zgłoszenia fakturę (specyfikację) ze szczegółową wagą towaru brutto i netto. Wniosek taki na piśmie, z dołączeniem faktury (specyfikacji), może być przedstawiony również po złożeniu zgłoszenia, jednakże przed rozpoczęciem rewizji celnej.
2)
Urząd celny odmówi faktycznego wyważenia towaru, jeżeli wyważenie byłoby połączone ze szkodą dla zdrowia uczestników rewizji. Urząd celny może również odmówić faktycznego wyważenia towaru w przypadkach, gdy wyważenie napotyka na nieprzezwyciężone trudności lub może uszkodzić obok leżące inne towary.