§ 4. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 4. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  4.
1)
Procentowy opust, jaki przy określaniu wagi netto towaru (art. 5 ustęp 5) powinien być odliczany od wagi brutto (surowej), ustala urzędowa tabela tarowa, podana w załączniku do rozporządzenia niniejszego.
2)
Opust na tarę należy stosować do tych rodzajów opakowań, które są wymienione w tabeli tarowej; jednak opust na tarę, ustalony przy danej pozycji taryfy celnej dla skrzyń, stosuje się również do beczek, jeżeli te nie są wymienione w tabeli, oraz odwrotnie - opust na tarę, ustalony dla beczek, stosuje się również do skrzyń, niewymienionych w tabeli.
3)
Na trociny lub na ziemię okrzemkową w skrzyniach albo beczkach z towarami chemicznemi i aptecznemi, znajdującemi się w naczyniach szklanych, kamiennych lub metalowych, dodaje się do opustu tatowego, ustalonego w tabeli, 8% wagi brutto.
4)
Gdy towar nadchodzi w zewnętrznych i nadto wewnętrznych opakowaniach, opust na tarę stosuje się tylko do wewnętrznego opakowania towaru, jeżeli tabela tarowa nie stanowi inaczej.
5)
Do towarów, podlegających cłu łącznie z wagą bezpośredniego opakowania, przywożonych w beczkach, skrzyniach i t. p., może być stosowany opust na tarę, ustalony dla beczek, skrzyń i t. p., tylko w tym przypadku, gdy towary te posiadają prócz tego bezpośrednie wewnętrzne opakowanie.
6)
Jeżeli dla towarów, przywożonych w belach, matach ze słomy i rogoży, tabela nie przewiduje opustu na tarę, należy do tego rodzaju opakowań stosować opust na tarę w wysokości 2% wagi brutto.
7)
Jeżeli towary nadchodzą w opakowaniach, dla których przewidziany jest różny opust tarowy, należy zgłaszać wagę brutto każdej sztuki osobno i wymienić rodzaj opakowania według nazwy, przewidzianej w tabeli tarowej. Wagę brutto przesyłek, składających się z dwóch lub większej ilości sztuk, jeżeli zawierają towar jednakowego gatunku i nadeszły w opakowaniu, dla którego przewidziany jest jednakowy opust na tarę, można zgłaszać sumarycznie.
8)
Opakowania, niewymienione w tabeli tarowej, zgłasza się tak, jak się zewnętrznie przedstawiają, np. kufer, konewka i t. p.