Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 marca 1920 r.
w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Na zasadzie art. 8 dekretu Naczelnika Państwa o stowarzyszeniach z dnia 3 stycznia 1919 r. (Dziennik Praw N° 3, p. 88) wydają następujące przepisy wykonawcze:
Art.  1. 1

Na zasadzie art. 6 dekretu o stowarzyszeniach przekazuję wojewodom rejestrację stowarzyszeń i związków, podlegających przepisom tymczasowym o stowarzyszeniach i związkach (Dz. Urz. M. S. W. 1919 r., № 4, poz. 40 i 41), których siedziba znajduje się na obszarze województwa. Stowarzyszenia i Związki, których siedziba znajduje się w Warszawie, w dalszym ciągu rejestrować się będą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Art.  2.

Zawiadomienie o zamiarze założenia stowarzyszenia (art. 17 i 18 przep. tymcz.) i podania o wciągnięcie do rejestru (art. 22 przep. tymcz.) winny być przez strony składane w starostwach, które po zbadaniu podania ze strony formalnej (uiszczenia opłat stemplowych w razach wymaganych przez prawo, poświadczenia podpisów założycieli, stwierdzenie ich zdolności prawnej, zaopatrzenia podania w niezbędne załączniki i t. p.) winny bezzwłocznie przesłać podanie do województwa.

Art.  3.

O złożeniu zawiadomienia lub podania o wciągnięcie do rejestru starostowie winni bezzwłocznie wydawać petentom zaświadczenie ze wskazaniem roku, miesiąca i dnia złożenia. Tę sama datę należy uwidocznić na zawiadomieniu, wzgl. podaniu.

Art.  4.

W każdem województwie ma być prowadzony rejestr stowarzyszeń według wzoru, podanego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1919 r. ("Dz. Urz. M. S. W. N° 4, poz. 42").

Art.  5. 2

Ogłoszenia o wciągnięciu stowarzyszenia do rejestru, przewidziane w art. 25 przepisów tymczasowych o stowarzyszeniach, mają być umieszczane w "Dzienniku Wojewódzkim" bądź w "Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych". Petenci, starający się o nadanie stowarzyszeniu zdolności prawnej winni do podania dołączyć kwit Kasy Państwowej z opłaty 20 marek na koszta ogłoszenia o zarejestrowaniu. Ogłoszenia mają być drukowane według wzoru, zamieszczonego w załączniku 2 - im do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1919 r. (Dz. Urz. M. S. W. N° 4 poz. 42).

Art.  6.

Na orzeczenie wojewody w przedmiocie odmowy rejestracji, przysługuje zainteresowanym odwołanie się do Ministra Spraw Wewnętrznych w trybie wskazanym w art. 20 rozp. wyk. Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. (Dz. G. R. P. N° 90, poz. 490).

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze uchyla moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach z dnia 10 stycznia 1919 r. (Dzień. Praw N° 7 poz. 113 z r. 1919).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1921 r. (Dz.U.21.69.463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1921 r.
2 Z dniem 20 sierpnia 1921 r. opłatę, za ogłoszenie o zarejestrowaniu podwyższa się do 500 marek, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.U.21.69.458).

Z dniem 10 sierpnia 1923 r. opłatę za ogłoszenie o zarejestrowaniu stowarzyszenia podwyższa się do 45.000 mk, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 lipca 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.U.23.78.620).

Z dniem 25 lutego 1924 r. opłatę za ogłoszenia o zarejestrowaniu stowarzyszenia ustala się w wysokości 11/2 złotego polskiego, płatnego w markach poi., według kursu urzędowego dla franka złotego na dzień wpłaty, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1924 r. w przedmiocie częściowe! zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych, do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.U.24.16.169).

Z dniem 31 marca 1926 r. opłatę za ogłoszenia o zarejestrowaniu stowarzyszenia ustala się w wysokości 5 złotych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.U.26.31.190).