Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o stowarzyszeniach z dn. 3-go stycznia 1919 r. (Dz. Praw № 3 poz. 88).

Na zasadzie art. 8 dekretu Naczelnika Państwa o stowarzyszeniach z d. 3 stycznia 1919 r. (Dziennik Praw № 3 z d. 8-go stycznia 1919 r.) wydaję następujące przepisy wykonawcze:
Art.  1.

Przez "miejscowy państwowy urząd administracyjny", wymieniony w art. 4 i 5 dekretu z d. 3-go stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach i w art. 17, 22, 23, 31, 32, 34, 35 i 36 przepisów tymczasowych o stowarzyszeniach i związkach, rozumieć należy, aż do dalszego rozporządzenia, urząd komisarza ludowego.

Art.  2.

Legalizacja i rejestracja stowarzyszeń wykonywana będzie, aż do dalszego rozporządzenia, wyłącznie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Zawiadomienia o zamiarze założenia stowarzyszenia (art. 17 i 18 przep. tymcz. o stow.) i podanie o wciągnięcie do rejestru (art. 22 przep. tymcz. o stow.) komisarze ludowi winni przedkładać bezzwłocznie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do załatwienia.

Art.  3.

O złożeniu zawiadomienia (art. 17 i 18 przep. tymcz. o stow.) lub podania o wciągnięcie do rejestru (art. 22 przep. tymcz. o stow.) komisarze ludowi winni bezzwłocznie wydawać petentom zaświadczenie ze wskazaniem roku, miesiąca i dnia złożenia. Tęż samą datę należy postawić na zawiadomieniu, wzgl. podaniu.

Art.  4.

Ogłoszenia o wciągnięciu stowarzyszenia do rejestru, przewidziane w art. 25 przep. tymcz. o stow:, mają być umieszczone w "Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych". Petenci, starający się o nadanie stowarzyszeniu zdolności prawnej, winni do podania załączyć pieniądze na wydrukowanie ogłoszenia w kwocie 10 mk. polskich.

Art.  5.

Stowarzyszenia, zalegalizowane przed dniem 3 stycznia r. b. winny w przeciągu miesiąca zakomunikować na piśmie komisarzowi ludowemu wiadomości, wymagane w art. 18, 21, 31 i 32 przep. tymcz. o stow., wraz z dokumentami legalizacyjnemi, wydanemi przez władze rosyjskie lub okupacyjne. Wiadomości te i dokumenty komisarz ludowy winien bezzwłocznie przedłożyć Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Komisarze ludowi powinni baczyć, by wszystkie stowarzyszenia w ich okręgu zastosowały się do przepisu niniejszego.

Art.  6.

Komisarze ludowi za pomocą organów policyjnych winni baczyć, by stowarzyszenia, w ich okręgu powstające, nie uchylały się od obowiązku legalizacji; istniejące zaś stowarzyszenia - by w działalności swej nie wykraczały przeciwko obowiązującym ogólnym przepisom prawnym i przepisom własnego statutu.

Art.  7.

Przepisy tymczasowe o stowarzyszeniach stosują się tylko do stowarzyszeń, nie mających na celu osiągnięcia korzyści materjalnych. Moc tych przepisów nie rozciąga się na towarzystwa handlowe, stowarzyszenia współdzielcze i związki zawodowe pracownicze.

Warszawa, d. 10 stycznia 1919 r.