Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.211

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ.
z dnia 21 marca 1921 r.
w przedmiocie przepisów wyborczych dla kas chorych.

Na mocy art. 62 ust. X, art. 68 ust. 11 i art. 102 ustawy z 19 maja 1920 r. o obowiązkowemu ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. Cl. R. P. Na 44 z r. 1920 poz. 272) wydaję dla kas chorych, działających na podstawie tej ustawy, następujące
PRZEPISY WYBORCZE:

A.

Wybory do Rady Kasy.

Czynności przygotowawcze.
§  1. Czynnościami przygotowawczemi do wyborów kieruje Zarząd Kasy. Ustala on spisy wyborców, ogłasza terminy wyborów i przyjmuje listy kandydatów.

Poszczególne czynności związane z wyborami może Zarząd Kasy powierzać przewodniczącemu lub innemu swemu członkowi.

§  2. Jeżeli Zarząd został przez władze nadzorcze zawieszony w czynnościach, wyborami kieruje przewodniczący Rady, na którego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki Zarządu, odnoszące się do wyborów. Gdyby i Rada Kasy była w stanie zawieszenia, wtedy Urząd Ubezpieczeń mianuje swego przedstawiciela do kierowania wyborami.
§  3. 1 Spisy wyborców i rozpisanie wyborów dokonane być winny w takim terminie, aby wybory mogły się odbyć przed ukończeniem kadencji ustępującej Rady Kasy.

W razie nierozpisania wyborów w terminie wyżej określonym przez zarząd kasy, urząd ubezpieczeń zarządza termin wyborów z zachowaniem czasokresów, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu.

W kasach, administrowanych przez komisarzy, termin wyborów oznacza władza nadzorcza w porozumieniu z komisarzem.

§  4. 2 Spisy wyborców układa się w porządku alfabetycznym oddzielnie dla ubezpieczonych, oddzielnie dla pracodawców, przyczem spisy pracodawców powinny zawierać liczbę, głosów, przysługujących każdemu pracodawcy.

Ubezpieczony, zatrudniający więcej niż 2 osoby, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, zostaje umieszczony w spisach pracodawców i korzysta z prawa wyborczego czynnego i biernego wyłącznie w grupie pracodawców, ubezpieczony, który zatrudnia 2 lub 1 osobę., podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu, umieszczony zostaje w spisach ubezpieczonych i korzysta z prawa wyborczego czynnego i biernego wyłącznie w grupie ubezpieczonych.

Za podstawę spisów ubezpieczonych służą zgłoszenia do ubezpieczenia, art. 15, 17 i 18 ustawy).

Podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu, a nie zgłoszeni przez pracodawców, po udokumentowaniu w terminie, wskazanym w § 7, pozostawania w zatrudnieniu, uzasadniającem ich członkostwo, będą wpisani do spisów wyborców.

W wypadkach uzasadnionej niemożliwości sporządzenia spisów wyborców na podstawie zgłoszeń do ubezpieczenia, spisy te układa się na podstawie zgłoszeń, podlegających ubezpieczeniu do wpisania ich na listę wyborców po przedstawieniu przez podlegających ubezpieczeniu, dowodów, iż w dniu określonym pozostawali w zatrudnieniu, uzasadniającem członkostwo.

Podstawę, obliczenia ilości głosów, przypadających wyborcom z pośród pracodawców, stanowi liczba przeciętnie zgłoszonych wzgl. zatrudnionych przez nich ubezpieczonych w przeciągu trzech miesięcy przed dniem rozpoczęcia układania spisów wyborców.

Pracodawca rozporządza ilością głosów, zależną od ilości obowiązkowo ubezpieczonych zatrudnionych przez nich, w następującym stosunku:

jeżelizatrudniaido10ubezpieczonychposiada1głos
""n"20""2głosy
""21"30""3"
""31"40""4"
""41"50""5głosów
""51"60""6"
""61"70""7"
""71"80""8"
""81"90""9"
""91"100""10"
""101"150""11"
""151"200""12"
""201"250""13"
""251"300""14"
""301"350""15"
""351"400""16"
""401"450""17"
""451"500""18"
""501"550""19"
""551"600""20"
""powyżej6G0""30"

Nikt nie może posiadać mniej niż jeden ani więcej niż 30 głosów.

§  5. 3 Ułożone zgodnie z § 4 niniejszych przepisów spisy wyborców winny być najpóźniej na 10 tygodni przed terminem wyborów, wyłożone w lokalu Zarządu Kasy i lokalach wszystkich oddziałów Kasy, a zawiadomienie o tem winno być podane do publicznej wiadomości za pomocą plakatów i przez ogłoszenie w 2 conajmniej miejscowych gazetach, w tej liczbie w gazecie urzędowej.
§  6. 4 W ciągu dni dziesięciu, licząc od dnia wyłożenia spisów, przysługuje każdemu ubezpieczonemu odnośnie do ubezpieczonych, każdemu zaś pracodawcy odnośnie do pracodawców prawo reklamacji co do wpisania lub wykreślenia ze spisu czy to reklamującego czy to innej osoby. O żądaniu wykreślenia ze spisu należy zawiadomić zainteresowaną osobę w ciągu 3 dni, zaznaczając, że obronę przeciw wykreśleniu należy wnieść do Zarządu Kasy w ciągu dni 3 od daty otrzymania zawiadomienia.

Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i w ciągu 2 tygodni od daty wniesienia reklamacji przesyła zainteresowanym odpis swej umotywowanej decyzji.

W ciągu 3 dni od daty otrzymania decyzji zarządu mogą zainteresowani wnieść skargę do urzędu ubezpieczeń, jednakże, jedynie z powodu naruszenia ustawy i przepisów wyborczych. Skargę wnieść należy na ręce zarządu, który przesłać ją winien bezzwłocznie Urzędowi Ubezpieczeń, dołączając, odpis swej decyzji, dowód jej doręczenia i wszystkie akty, na podstawie których zapadła decyzja zarządu. W ciągu 2 tygodni od daty otrzymania skargi urząd ubezpieczeń wydają decyzję ostateczną.

Ogłoszenie o wyborach.

§  7. 5 Nie później niż w dniu wyłożenia spisów wyborców winien Zarząd rozpisać wybory i podać o tem do wiadomości publicznej za pomocą plakatów.

Ogłoszenie o wyborach winno zawierać następujące dane:

a) termin, miejsce, początek i koniec wyborów,
b) liczbę delegatów, mających być wybranymi,
c) wezwanie do składania list kandydatów z nadmienieniem, że zostaną uwzględniane. tylko takie listy, które będą doręczone Zarządowi najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem wyborów, oraz, że głosować można tylko na listy uznane przez zarząd i podane do publicznej wiadomości przed początkiem głosowania,
d) wykaz lokali, gdzie wyborcy będą mogli przeglądać spisy wyborców i listy kandydatów oraz oznaczenie okręgów, należących do każdego lokalu wyborczego,
e) przepisy, dotyczące reklamacji (§ 6).

Listy kandydatów.

§  8. Listy kandydatów ułożone oddzielnie dla pracodawców, oddzielnie dla ubezpieczonych, winny być doręczone Zarządowi.

Każda lista kandydatów może zawierać najwyżej dwa razy tyle kandydatów, ile ma być wybranych delegatów. Kandydatów umieszcza się na liście pod bieżącemi numerami, wskazującemi kolejność ich kandydowania, przyczem należy podać nazwiska i imiona, zawód, oraz miejsce ich zamieszkania, a nadto jeśli idzie o ubezpieczonych, z wyjątkiem niestale zatrudnionych chałupników i dobrowolnie ubezpieczonych, adres i nazwisko pracodawcy (wzgl. nazwy przedsiębiorstwa), u którego kandydat pracuje.

Gdy doręczona lista zawiera większą ilość nazwisk kandydatów, niż podwójna liczba delegatów, to wykreśla się tych, których nazwiska następują po liczbie dozwolonej.

§  9. 6 Listy kandydatów z grupy ubezpieczonych winny być podpisane przynajmniej przez 30 uprawnionych do głosowania ubezpieczonych, listy kandydatów z grupy pracodawców przynajmniej przez 5 uprawnionych do głosowania pracodawców.
§  10. Do listy kandydatów należy dołączyć oświadczenie każdego z kandydatów, że przyjmuje kandydaturę zgodnie z listą.
§  11. Gdy wyborca podpisze więcej niż jedną listę kandydatów, podpis jego jest ważny na liście najwcześniej złożonej, z innych zaś list wykreśla się go. Gdy jednocześnie złożono kilka list kandydatów, podpisanych przez tego samego wyborcę, to ważny jest jego podpis na tej liście, którą podpisany na zwrócone do niego zapytanie wskaże w wyznaczonym mu, najwyżej 2-dniowyrn terminie. W razie niespełnienia tego żądania przez podpisanego Zarząd decyduje, na której liście podpis jego jest ważny.
§  12. Zgłaszający listę kandydatów obowiązani są wskazać swego pełnomocnika i jego zastępcę do udzielania Zarządowi wyjaśnień, potrzebnych do usunięcia braków lub punktów wątpliwych w złożonej przez grupę liście.
§  13. 7 Zarząd zaopatruje złożone listy numerami porządkowemi według kolejności składania i bada zgodność ich z niniejszerni przepisami wyborczemi (§§ 8, 9, 11 i 12), o dostrzeżonych błędach i punktach wątpliwych komunikuje bezzwłocznie pełnomocnikowi odnośnej listy.

Jeżeli wytknięte błędy i punkty wątpliwe nie zostaną usunięte najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów, Zarząd orzeka nieważność listy w części lub w całości. Do tej też daty listy kandydatów mogą być przez pełnomocników wycofane.

Listy uznane ostatecznie za ważne Zarząd winien podać do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem głosowania.

§  14. Jeżeli umieszczono tych samych kandydatów na kilku listach, pozostawia się im do wyboru, na której liście życzą sobie, żeby ich nazwiska zatrzymano, a gdy w wyznaczonym im terminie nie skorzystają z wyboru, zatrzymuje się ich nazwisko na liście, na której zostało umieszczone pod najniższym numerem porządkowym.

Gdy osoby te zostały umieszczone w kilku listach na tem samem miejscu, pozostawia się ich nazwisko na liście najpierw złożonej, jeżeli zaś listy złożono jednocześnie, to w tym wypadku rozstrzyga losowanie. Osoby te wykreślił się z pozostałych list.

§  15. 8 Listy kandydatów są nieważne:
a) gdy złożono je z opóźnieniem (§ 7 lit. c);
b) gdy nie są zaopatrzone wymaganemi podpisami (§ 9);
c) (skreślona).
§  16. Przeciwko decyzjom Zarządu, dotyczącym list kandydatów, mogą zainteresował w terminie 3-dniowym wnieść skargę do Urzędu Ubezpieczeń, który w ciągu tygodnia orzeka ostatecznie.
§  17. 9 Jeżeli czy to w grupie ubezpieczonych, czy to w grupie pracodawców, lub w obydwóch grupach żadna lista kandydatów nie została złożona, lub pośród złożonych żadna nie została przez Zarząd uznana za ważną, wtedy Zarząd natychmiast wyznacza w jednej lub w obydwóch grupach nowy termin wyborów, odległy najwyżej na 2 tygodnie od pierwszych wyborów.

Gdy i w następnym terminie nie złożono żadnej listy kandydatów, lub żadna z pośród złożonych nie została uznana przez Zarząd za ważną, przedłuża się mandaty Rady na nowy okres 3 letni. Gdyby jednak Rada w części lub w całości nie zgodziła się na przedłużenie, Urząd Ubezpieczeń wyznacza nowych członków w tej liczbie, jaka okaże się potrzebna, zachowując stosunek delegatów pracodawców i ubezpieczonych, przepisany przez ustawę o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (art. 62 ustawy). O ile kasa pozostaje w zarządzie komisarza, w wypadkach wymienionych, urząd ubezpieczeń bądź wyznacza nowy termin wyborów według swego uznania, bądź wyznacza tymczasowe władze kasy w myśl art. 100 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczaniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44),

Wybór bez głosowania.

§  18. W razie zgłoszenia jednej tylko prawomocnej listy kandydatów z grupy pracodawców i jednej z grupy ubezpieczonych, jak również w razie zgłoszenia kilku list z ogólną liczbą kandydatów nie większą od liczby delegatów, mających być wybranymi, głosowanie nie odbywa się, a zgłoszonych kandydatów główna komisja wyborcza ogłasza za wybranych.

Jeżeli w prawomocnych listach liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejszą, niż liczbę mających być wybranymi delegatów, to uważa się ich również za wybranych bez głosowania, należy jednak w czasie przez § poprzedni przewidzianym, rozpisać wybory uzupełniające brakujących delegatów i ich zastępców, przyczem największa liczba kandydatów, dozwolona na zasadzie § 8 niniejszych przepisów wyborczych, winna być zmniejszona o liczbę już wybranych delegatów bez głosowania.

Komisje wyborcze.

§  19. Czynnościami wyborczemi w każdym lokalu wyborczym kierują komisje wyborcze, oddzielne dla ubezpieczonych, oddzielne dla pracodawców.

Każda komisja wyborcza dla ubezpieczonych składa się z 2 członków ubezpieczonych i jednego pracodawcy, każda zaś komisja wyborcza dla pracodawców składa się z 2 pracodawców i jednego ubezpieczonego.

Prócz tego istnieje jedna główna komisja wyborcza dla ubezpieczonych, składająca się z 3 ubezpieczonych i 2 pracodawców, oraz jedna główna komisja wyborcza dla pracodawców, składająca się z 3 pracodawców i 2 ubezpieczonych.

Przewodniczącym komisji ubezpieczonych winien być ubezpieczony, przewodniczącym komisji pracodawców pracodawca.

W czynnościach każdej komisji wyborczej mają prawo brać udział z głosem doradczym mężowie zaufania poszczególnych list kandydatów.

§  20. Członków komisji wyborczej, ich zastępców oraz przewodniczących mianuje przewodniczący Rady Kasy. Kandydat nie może być członkiem komisji ani mężem zaufania.
§  21. Zadaniem komisji wyborczych jest kierowanie aktem wyborczym i sprawdzanie wyników wyborów. Komisje wyborcze prowadzą listę głosujących wyborców oraz protokuł swych czynności i wydarzeń podczas głosowania. Do prowadzenia protokułu komisje mogą powołać sekretarza nawet z poza członków Kasy.

Głosowanie.

§  22. 10 Głosowanie odbywa się od godziny 8 rano, bez przerwy, do godziny 8 wieczorem, w ciągu jednego, najwyżej trzech dni z rzędu.

Każdy wyborca głosuje osobiście.

Pracodawcy, będący osobami prawnemi, głosują za pośrednictwem uprawnionych do tego pełnomocników.

Pracodawcy, zatrudniający wijącej niż 30 ubezpieczonych, mogą głosować przez specjalnie do tego wyznaczonych przez siebie zastępców. Zastępca może głosować tylko w imieniu jednego pracodawcy.

§  23. Wyborcy winni przynieść dowody, stwierdzające ich tożsamość i na żądanie przewodniczącego komisji wyborczej obowiązani są je okazać. Głosujący otrzymuje od komisji kopertę, zaopatrzoną w firmę Kasy, wkłada w nią kartę wyborczą i wręcza ją przewodniczącemu komisji, który ją w obecności wyborcy wrzuca do urny, przyczern dwaj członkowie komisji wykreślają wyborcę z list. Pracodawca, mający więcej niż jeden głos, otrzymuje tyle kopert, ile mu przysługuje głosów.
§  24. 11 Karty wyborcze powinny odpowiadać rozmiarom i barwie przepisanym przez Zarząd, oraz zawierać numer jednej z list kandydatów uznanej przez Zarząd za ważną i przynajmniej nazwisko kandydata, umieszczonego na czele odnośnej listy. Wszystkie inne karty są nieważne. Karty wyborcze oddane w kopertach, niezaopatrzonych firmą kasy, są również nieważne.
§  25. W każdej kopercie może znajdować się tylko jedna karta wyborcza. Gdyby jednak w jednej kopercie okazało się więcej kart, to uważa się je za jedną, jeżeli są jednobrzmiące, w przeciwnym razie-za nieważne.
§  26. Z uderzeniem godziny 8-ej wieczorem komisje wyborcze zarządzają zamknięcie lokali wyborczych dopuszczając do oddania głosów tylko wyborców, znajdujących się wówczas w lokalu.
§  27. Po ogłoszeniu zakończenia wyborów przewodniczący miesza koperty w urnie, a po zliczeniu ich przez komisję wyborczą i ustaleniu liczby wyborców, którzy głosowali, odsyła koperty w zapieczętowanym i ostemplowanym pakiecie natychmiast do głównej komisji wyborczej wraz z listami wyborców i z protokułem, podpisanym przez wszystkich członków komisji.

Członkom komisji i mężom zaufania przysługuje prawo zgłaszania do protokułu swych protestów przeciw treści protokułu.

§  28. Przewodniczący komisji przestrzega porządku w sali podczas głosowania i wydaje potrzebne zarządzenia. Jakakolwiek agitacja na sali jest niedopuszczalna. Prócz komisji, mężów zaufania, funkcjonarjuszów i wyborców nikt inny na sali podczas głosowania znajdować się nie może.

Ustalenie wyników wyborów.

§  29. 12 Posiedzenie głównej komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku wyboru odbyć się powinno najpóźniej na trzeci dzień po ukończeniu głosowania. O miejscu i czasie tego posiedzenia członkowie komisji i pełnomocnicy list wyborczych winni być zawiadomieni najpóźniej na 24 godzin przed terminem. Z posiedzenia swego główna komisja wyborcza sporządza dokładny protokuł z podaniem wszystkich obliczeń, dokonanych przy ustaleniu wyników wyborów.
§  30. Oznaczenie liczby delegatów, przypadających na poszczególne listy kandydatów, dokonywane jest według zasad, przyjętych dla wyborów do Sejmu Ustawodawczego (art. 81 i dodatek N° 5 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dn. 28 listopada 1918. Dz. Pr. № 18 z r. 1918, poz. 46).
§  31. Kolejność wyboru delegatów z każdej listy kandydatów ustala się według porządku, w jakim kandydaci byli umieszczeni na liście.
§  32. Po ustaleniu wyniku wyborów przewodniczący głównej komisji wyborczej podaje o tem natychmiast do publicznej wiadomości.
§  33. Protokuly posiedzenia głównej komisji wyborczej wraz z kartkami wyborczemi i aktami wyborczemi poszczególnych komisji wyborczych winny być opieczętowane, opatrzone napisem, wskazującym zawartość, i ode słane do Zarządu Kasy.
§  34. W razie zrzeczenia się wyboru, ustąpienia w czasie kadencji lub pozbawienia delegata urzędu, wstępuje na jego miejsce, aż do upływu kadencji, jako zastępca, ta osoba, która na danej liście kandydatów następuje po ostatnim delegacie, wybranym z tej listy.

Zaskarżenie i unieważnienie wyborów.

§  35. 13 W przeciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów, wyborcy mają prawo wnieść na ręce Zarządu Kasy do Urzędu Ubezpieczeń protest przeciw ważności wyborów. Protest ten winien być podpisany przynajmniej przez 30 wyborców i zawierać wszelkie dowody rzeczowe na zarzuty, w proteście czynione. Zarząd, przedkładając Urzędowi Ubezpieczeń protest, winien dołączyć oświadczenie swoje na zarzuty protestu i podać datę wniesienia tegoż na ręce Zarządu.

O ważności wyborów, przeciw którym wniesiono protest, rozstrzyga Urząd Ubezpieczeń w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania protestu.

Wniesienie protestu nie wstrzymuje jednak objęcia urzędowania przez Radę Kasy.

§  36. 14 W razie unieważnienia wyborów czy to w grupie ubezpieczonych czy to w grupie pracodawców, lub w obydwóch grupach, Zarząd Kasy winien niezwłocznie rozpisać nowe wybory o ile urząd ubezpieczeń nie postanowi inaczej. Jeżeliby unieważniono wybór tyłku jednej lub kilku osób, na ich miejsce wchodzą zastępcy z zachowaniem postanowień § 34 niniejszych przepisów wyborczych.
§  37. Zarząd Kasy obowiązany jest przechowywać wszystkie akty wyborcze aż do ukończenia kadencji Rady.

Prezydium Rady.

§  38. Zarząd Kasy w ciągu tygodnia od ogłoszenia rezultatów wyborów zwołuje pierwsze posiedzenie Rady, która wybiera z pośród siebie przewodniczącego i jego 'zastępcę zgodnie z § 64 ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.

B.

Wybory Zarządu Kasy.

§  39. 15 Przygotowaniami do wyborów Zarządu i samemi wyborami kieruje przewodniczący ustępującej Rady.

Zawiadomienie o wyborach.

§  40. 16 Najpóźniej w tydzień od czasu ukonstytuowania się Rady i najpóźniej na 4 tygodnie przed dniem wyborów winni być członkowie' Rady zawiadomieni piśmiennie o wyborach Zarządu z podaniem:
a) miejsca i czasu wyborów;
b) liczby członków Zarządu, mających być wybranymi zarówno z grupy ubezpieczonych, jak i z grupy pracodawców;
c) wezwania do składania list kandydatów z nadmienieniem, że tylko listy, złożone na 2 tygodnie przed dniem wyborów będą uwzględnione;
d) przepisów, dotyczących reklamacji.

Uzupełniające wybory 1/3 części Zarządu na miejsce ustępujących w 2 i 3 im roku urzędowania Zarządu, odbywają się w tym samym dniu 2 i 3-go roku, w którym odbywały się główne wybory.

Listy kandydatów.

§  41. 17 W sprawie układania i zgłaszania list kandydatów obowiązują odpowiednie §§ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 ustęp 1 niniejszych przepisów wyborczych, przyczem terminy § 13 i 17 skrócą się do jednego tygodnia, zaś § 16-do 2 względnie 5 dni. Listy kandydatów z grupy ubezpieczonych, winny być podpisane przez 3 ubezpieczonych uprawnionych do głosowania, z grupy pracodawców - przez 2 pracodawców, uprawnionych do głosowania.
§  42. Gdyby i w drugim terminie wyborów, przewidzianym w § 17 ust. 1 ~nie złożono żadnej prawomocnej listy kandydatów Urząd Ubezpieczeń wyznaczy nowy Zarząd, zachowując stosunek członków pracodawców i ubezpieczonych, przepisanych przez ustawę o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (art. 68 ust. 1).

Przeprowadzenie wyborów,

§  43. Pod względem wyboru bez głosowania obowiązuje odpowiednio § 18 niniejszych przepisów.
§  44. 18 Wybory odbywają się na posiedzeniu Rady i znajdują tu odpowiednie zastosowanie §§ 23, 24 i 25 niniejszych przepisów wyborczych.

Na tym samym posiedzeniu Rady następuje ustalenie rezultatów wyborów członków i ich zastępców przy zastosowaniu odpowiednio §§ 30, 31 i 34 niniejszych przepisów.

Do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu, dotychczasowe władze kasy wykonywują w dalszym ciągu swe czynności.

Zamknięcie wyborów.

§  45. Przy podawaniu do publicznej wiadomości wyników wyborów, Ich kwestionowaniu i nieważności oraz przechowaniu aktów obowiązują odpowiednie §§ 32, 33, 35, 36 i 37 niniejszych przepisów wyborczych.

C.

Wybory Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

§  46. Komisję Rewizyjną i Komisję rozjemczą wybiera Rada Kasy na pierwszem posiedzeniu zwykłą większością głosów oddzielnie w grupie delegatów ubezpieczonych z pośród wszystkich ubezpieczonych, oddzielnie zaś w grupie delegatów pracodawców z pośród wszystkich pracodawców mających prawo wyborcze bierne i czynne do Rady Kasy.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE.

§  47. Pierwszemi wyborami do Rady i Zarządu Kasy kierują komisarze wzgl. tymczasowe władze Kasy (art. 100 lit. a ustawy). Wykonywują oni wszelkie czynności wyborcze, które w myśl niniejszych przepisów wyborczych należą do zakresu działania Zarządu względnie przewodniczącego Rady (§ 2).
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
6 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
7 § 13 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
8 § 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
9 § 17 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
10 § 22 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
11 § 24 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
12 § 29 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
13 § 35 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
14 § 36 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
15 § 39 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
16 § 40 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
17 § 41 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.
18 § 44 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.3.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1924 r.