Art. 83. - [Umowy o obsługę bankową budżetu województw lub powiatów] - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.133.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  83.  [Umowy o obsługę bankową budżetu województw lub powiatów]
1. 
Zarządy województw i zarządy powiatów, a w przypadku ich niepowołania - pełnomocnicy, o których mowa odpowiednio w art. 101 ust. 3 i 5 oraz w art. 102 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 10 grudnia 1998 r. zawrą z bankiem umowę o obsługę bankową odpowiednio budżetu województwa lub powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się trybu określonego w przepisach o zamówieniach publicznych.
3. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, obowiązuje do czasu zakończenia procedury wyboru banku do obsługi budżetu odpowiednio województwa lub powiatu, określonej w art. 73 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 62 ustawy o samorządzie powiatowym.
4. 
Zarządy województw i zarządy powiatów lub pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 grudnia 1998 r. przekażą Ministrowi Finansów informacje o numerach rachunków bankowych do obsługi ich budżetu.
5. 
Minister Finansów, w terminie do dnia 20 grudnia 1998 r., przekaże na rachunki, o których mowa w ust. 4, ratę części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 1999 r.