Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.

Rozdział  3

Przepis uchylający, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art.  89. 

Traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Art.  90. 
1.  Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do konkursów, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art.  91. 
1.  Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartych:
1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.  Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartej:
1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.  Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 89, ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
1) negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89;
2) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
3) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
5.  W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zaprosi do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89. Do tych postępowań przepisy art. 154 ust. 2 i 3, art. 155 ust. 2 pkt 2 i art. 156 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.
6.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:
1) negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione i zamawiający zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89.
Art.  92. 
1.  Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4.  Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.  W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art.  93. 
1.  W przypadku zamówień publicznych udzielonych:
1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 593 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  94. 
1.  Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Czynności dokonane w toku kontroli, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art.  95. 
1.  Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 34, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Do umów zawartych w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  96. 
1.  Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  97. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4c, art. 10g, art. 11 ust. 6, art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 91 ust. 7c i 8, art. 96 ust. 5, art. 98 ust. 4, art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15, art. 34 ust. 2, art. 70, art. 80, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4, art. 128 ust. 6, art. 244, art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, art. 484 ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  98. 
1.  Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4.  Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.  W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art.  99. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoba, która została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 468 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, powołany przed dniem 1 stycznia 2021 r., staje się z dniem 1 stycznia 2021 r. wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 472 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  100. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Urzędem Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, stają się pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
Art.  101. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, staje się mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Należności i zobowiązania Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  102. 
1.  W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  103. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Krajową Izbą Odwoławczą, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Krajowej Izby Odwoławczej pełniącymi funkcję na podstawie art. 474 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Do osób, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się wymagań określonych w art. 474 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1. Do osób tych stosuje się przepis art. 173 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 89.
4.  Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.
5.  Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.
Art.  104. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 157 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Radą Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 500 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Rady Zamówień Publicznych, na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Rady Zamówień Publicznych pełniącymi funkcję na podstawie art. 501 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art.  105. 
1.  Tworzy się Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
2.  Wyznaczenie do składu Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, po raz pierwszy, następuje do dnia 31 marca 2021 r.
Art.  106. 

Politykę zakupową państwa, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Art.  107. 
1.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia plan, o którym mowa w art. 469 pkt 18 ustawy, o której mowa w art. 1, na rok 2021, do dnia 30 czerwca 2021 r.
2.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 469 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1, z działalności Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, za rok 2020, oraz roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 469 pkt 20 ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 2020, do dnia 30 września 2021 r.
Art.  108. 
1.  W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 11,53 mln zł.
2.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1) 2021 - 1 mln zł;
2) 2022 - 0,94 mln zł;
3) 2023 - 0,94 mln zł;
4) 2024 - 0,94 mln zł;
5) 2025 - 0,94 mln zł;
6) 2026 - 0,94 mln zł;
7) 2027 - 0,94 mln zł;
8) 2028 - 0,94 mln zł;
9) 2029 - 0,94 mln zł;
10) 2030 - 0,94 mln zł.
3.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
4.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 3, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1) publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) ilości przeprowadzanych szkoleń;
3) konsultacji prawnych oraz ilości wydawanych opinii;
4) działalności Urzędu Zamówień Publicznych związanej z promocją zamówień zrównoważonych.
5.  Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
6.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1) 2021 - 0,45 mln zł;
2) 2022 - 0,18 mln zł;
3) 2023 - 0,18 mln zł;
4) 2024 - 0,18 mln zł;
5) 2025 - 0,18 mln zł;
6) 2026 - 0,18 mln zł;
7) 2027 - 0,18 mln zł;
8) 2028 - 0,18 mln zł;
9) 2029 - 0,18 mln zł;
10) 2030 - 0,18 mln zł.
7.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
8.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 7, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1) publikacji wydawanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ilości przeprowadzanych szkoleń.
9.  Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 8, jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  109. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 85 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 88, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.