Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.

Rozdział  2

Zmiany w przepisach

Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 30 w ust. 4b oraz w art. 132b w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  3. 

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75b ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.";

2) w art. 77a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673) w art. 36 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 361 ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) art. 23a otrzymuje brzmienie:

"Art. 23a. Podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.".

Art.  6. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13hb:
a) w ust. 1f wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w ust. 1k wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 39 w ust. 8 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  7. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) w art. 62a wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  8. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) w art. 91b wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  9. 

W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752) w art. 204 w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  10. 

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71c § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.";

2) w art. 74 § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".

Art.  11. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 23z w pkt 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  12. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635 i 1726) w art. 57b w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  13. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125 i 1815) w art. 7 w ust. 4 wyrazy "art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  14. 

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15a w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 29a w części wspólnej wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) art. 37a otrzymuje brzmienie:

"Art. 37a. Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.".

Art.  15. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) w art. 11n w pkt 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  16. 

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarządzający będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.".

Art.  17. 

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 37gb:
a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 39b w ust. 1 w pkt 9:
a) uchyla się lit. a,
b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,".

Art.  18. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125) w art. 11zd wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  19. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6c w ust. 2a wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 6d w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia określa w nich".
Art.  20. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);".

Art.  21. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694) w art. 43g w § 4 wyrazy "ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  22. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 5f wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 130a w ust. 5f wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  23. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) w art. 37 w ust. 2 w pkt 20 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  24. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w art. 14s w § 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  25. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) w art. 135 w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  26. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 uchyla się ust. 2;
2) w art. 65 w ust. 4 wyrazy "w trybie, o którym mowa w art. 64" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 64 ust. 1";
3) w art. 68 w ust. 2 oraz w art. 69 w ust. 3 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".
Art.  27. 

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011) w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przepisu art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).".

Art.  28. 

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego dotyczących:

1) poręczenia i gwarancji;

2) zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.".

Art.  29. 

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 331) w art. 5 w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  30. 

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 12b:
a) w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 8 wyrazy "art. 4b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  31. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214 i 1979) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28pb w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 66 w ust. 2e wyrazy "przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  32. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) w art. 11 w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  33. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) w art. 82c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  34. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) w art. 11 uchyla się ust. 2.

Art.  35. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) w art. 38u w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  36. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465) w art. 22 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  37. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9b w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 48b w ust. 6, w art. 97 w ust. 3 w pkt 2d oraz w art. 138 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 102 w ust. 5a wyrazy "art. 180-198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "art. 506-590 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  38. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenie konkursu, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne lub konkurs są finansowane ze środków publicznych.";

2) w art. 17:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;",

pkt 5-5b otrzymują brzmienie:

"5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy;",

uchyla się pkt 6,
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.",

c) po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb i 1bc w brzmieniu:

"1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.",

d) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b-1bc, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.",

e) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;",

f) ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania lub konkursu.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania lub konkursu.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.";

3) w art. 17a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bez zachowania formy określonej przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;".

Art.  39. 

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości trzykrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga.".

Art.  40. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15a w ust. 1 wyrazy "ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 15b w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  41. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921) w art. 46a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do kontroli udzielania zamówień publicznych nie stosuje się przepisów działu XI rozdziału 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).".

Art.  42. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 28a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  43. 

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1348) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 10:
a) w ust. 1 wyrazy "postępowania o zamówienie publiczne" zastępuje się wyrazami "udzielania zamówień",
b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "Dokumenty zamówienia".
Art.  44. 

W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r. poz. 1884) w art. 2:

1) w pkt 1 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w pkt 1a wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  45. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51) w art. 17 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  46. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 w lit. f wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  47. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 oraz z 2019 r. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 76 w ust. 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach "nie stosuje się" skreśla się wyrazy "o zamówieniach publicznych oraz";
2) w art. 82 w ust. 4 skreśla się wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),".
Art.  48. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w ust. 3 wyrazy "ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 7 w ust. 4 wyrazy "art. 141, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 7a:
a) w ust. 2 wyrazy "opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 5 wyrazy "art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 120 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
4) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
5) w art. 10a w ust. 3 wyrazy "specyfikacja istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumenty zamówienia".
Art.  49. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  50. 

W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 11 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  51. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 i 1724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 31:
a) w ust. 1:
w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
w zdaniu drugim wyrazy "wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami ", o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 2 wyrazy "przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 32 uchyla się zdanie drugie.
Art.  52. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) w art. 133b w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  53. 

W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508) w art. 40 w ust. 9 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  54. 

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.) w art. 62d w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  55. 

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608 i 1635) w art. 162 w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  56. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770) w art. 50 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  57. 

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815) w art. 36b w ust. 4 wyrazy "art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)" zastępuje się wyrazami "art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  58. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495 i 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) albo";

2) w art. 21:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 2 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia, o których mowa w ust. 1",
c) w ust. 3 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia";
3) w art. 22 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 36, oraz";

4) w art. 25 w ust. 1 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia";
5) w art. 46 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest równa albo przekracza 130 000 złotych, przy zakupie środków transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków transportu;".

Art.  59. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 5 wyrazy "specyfikację istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumenty zamówienia";
2) w art. 57b wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".
Art.  60. 

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730) w art. 41 w ust. 3 wyrazy "ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  61. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26:
a) w ust. 1 wyrazy "art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w ust. 4a wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 26 w ust. 5 oraz w art. 115 w ust. 5 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  62. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 42:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.",

b) w ust. 3 wyrazy "dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
c) uchyla się ust. 5,
d) w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
e) uchyla się ust. 7,
f) w ust. 8 uchyla się zdanie drugie;
3) w art. 43:
a) w ust. 2 wyrazy "art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 5 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.".

Art.  63. 

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 30 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  64. 

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291) w art. 10 w ust. 1 wyrazy "w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  65. 

W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 580 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 wyrazy "art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815), co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 453 tej ustawy.";

3) w art. 4 w pkt 2 wyrazy "art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
4) w art. 9 i art. 12 wyrazy "art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  66. 

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);";

2) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;".

Art.  67. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379) w art. 8 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "art. 15 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  68. 

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.",

b) w ust. 4a wyrazy "art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 38:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.",

b) w ust. 3a i 3b wyrazy "art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  69. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730) w art. 24 w zdaniu pierwszym wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  70. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) w art. 78 w ust. 7 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  71. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.";

2) w art. 43a:
a) w ust. 5:
w pkt 1 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
w pkt 2:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lub w przypadkach:",

-- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2-6, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,",

-- w lit. b wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
b) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  72. 

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 63 w ust. 1a wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  73. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) w art. 36 w ust. 1 wyrazy "art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  74. 

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) jednostka sektora publicznego - podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);";

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli kwota wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.";

3) w art. 26 w ust. 2 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  75. 

W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w pkt 6 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepis art. 261 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się.".

Art.  76. 

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) działalności sektorowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej dalej "Prawem zamówień publicznych";",

b) w pkt 5 wyrazy "art. 2 pkt 5d" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 14",
c) w pkt 9 wyrazy "art. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 4",
d) w pkt 11:
w lit. a i w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2";
2) w art. 4 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych";
3) w art. 5:
a) w ust. 1:
w pkt 2 w lit. f:
-- w tiret pierwszym wyrazy "art. 2 pkt 5b i 8a" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 12 i 22",
-- w tiret drugim wyrazy "art. 2 pkt 5a i 5c" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 11 i 13",
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;",

w pkt 6 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
w pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
w pkt 9 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
w pkt 10 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
b) w ust. 5 wyrazy "art. 138f" zastępuje się wyrazami "art. 394 ust. 3";
4) w art. 10:
a) w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1",
w pkt 3 i 5 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3",
b) w ust. 3 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";
5) w art. 11 w pkt 2 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";
6) w art. 20 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
b) w pkt 4-7 we wprowadzeniach do wyliczenia oraz w pkt 6 w lit. a wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";
7) w art. 23 w ust. 2 wyrazy "art. 3 ust. 2a" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 3";
8) w art. 32:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
b) w ust. 8 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";
9) w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 183 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 577";
10) w art. 54:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.",

b) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1";
11) w art. 56 w ust. 2 wyrazy "działu VI rozdziału 3" zastępuje się wyrazami "działu IX rozdziału 3".
Art.  77. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265 i 1309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) postępowaniach uregulowanych przepisami działu IX rozdziału 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);";

2) w art. 18:
a) w ust. 2:
w zdaniu pierwszym wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb i wymagań nie jest wymagane.",

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia";
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów, zwany dalej "Sądem Polubownym".",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może z ważnych powodów odmówić przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu. Odmowa przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, i zawiera wskazanie przyczyn odmowy.",

c) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia oraz sposób wynagradzania określa regulamin Sądu Polubownego i postępowania przed Sądem Polubownym, zwany dalej "regulaminem Sądu", lub umowa zawarta zgodnie z regulaminem Sądu.",

d) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wysokość opłaty za postępowanie arbitrażowe nie może być wyższa niż 100 000 zł, a w przypadku mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu nie może być wyższa niż 10 000 zł.";

4) w art. 34 w ust. 4 oraz w art. 35 w ust. 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  78. 

W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 29:
a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,
b) w ust. 2 wyrazy "oddziale 3 rozdziału 3 działu V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "dziale XI rozdziale 2 oddziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".
Art.  79. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 1572) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".

Art.  80. 

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) w art. 36 w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  81. 

W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.";

2) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, zwanym dalej "komisjami egzaminacyjnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.".

Art.  82. 

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 11 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "o zamówieniach publicznych, o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym";
3) w art. 20:
a) w ust. 5 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
c) w ust. 8 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia";
4) w art. 21 w ust. 2 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia".
Art.  83. 

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) w art. 33 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku uzyskania przez Pełnomocnika informacji o zagrożeniu cyberbezpieczeństwa, która uprawdopodobni możliwość wystąpienia incydentu krytycznego, Pełnomocnik może wydać rekomendacje, o których mowa w ust. 4, z urzędu.

4b. Przed wydaniem rekomendacji w trybie ust. 4a, Pełnomocnik przeprowadza konsultację z CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.".

Art.  84. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w art. 469 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 tej ustawy, do którego stosuje się przepisy niniejszej ustawy:".

Art.  85. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) w pkt 5 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w pkt 6 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 12" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 31",
c) w pkt 7 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 13" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 32";
2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7";
3) w art. 4 w ust. 3 po wyrazie "specyfikacji" skreśla się wyraz "istotnych";
4) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 po wyrazie "umowy" dodaje się wyrazy "w sprawie";
5) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) lub instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) realizację niektórych zadań wynikających z pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i zapewnienie efektywnego fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zapewniając niezbędne finansowanie.";

6) w art. 12 wyrazy "art. 4 pkt 8" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1".
Art.  86. 

W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823) w art. 7 w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)".

Art.  87. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) roboty budowlane, dostawy i usługi - roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), dostawy w rozumieniu art. 7 pkt 4 tej ustawy i usługi w rozumieniu art. 7 pkt 28 tej ustawy;".

Art.  88. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495, 1655 i 1798) w art. 181 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.".".