Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  97. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4c, art. 10g, art. 11 ust. 6, art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 91 ust. 7c i 8, art. 96 ust. 5, art. 98 ust. 4, art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15, art. 34 ust. 2, art. 70, art. 80, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4, art. 128 ust. 6, art. 244, art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, art. 484 ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.