Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  96. 
1.  Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.