Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  95. 
1.  Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 34, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Do umów zawartych w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.