Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  85. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) w pkt 5 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w pkt 6 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 12" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 31",
c) w pkt 7 w lit. a wyrazy "art. 2 pkt 13" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 32";
2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7";
3) w art. 4 w ust. 3 po wyrazie "specyfikacji" skreśla się wyraz "istotnych";
4) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 po wyrazie "umowy" dodaje się wyrazy "w sprawie";
5) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) lub instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) realizację niektórych zadań wynikających z pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i zapewnienie efektywnego fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zapewniając niezbędne finansowanie.";

6) w art. 12 wyrazy "art. 4 pkt 8" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1".