Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  82. 

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 11 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "o zamówieniach publicznych, o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym";
3) w art. 20:
a) w ust. 5 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych",
c) w ust. 8 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia";
4) w art. 21 w ust. 2 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia".